Клинички патеки – Заводи

ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември“
ЈЗУ Завод за нефрологија – Струга
ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид
ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични неспецифични, респираторни и алергиски заболувања – Отешево
ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Битола
ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје
ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација – Скопје