МЕДИЦИНСКИ СОСТОЈБИ ПОВРЗАНИ СО ПОВИСОК РИЗИК ЗА ТЕШКА ФОРМА НА КОВИД-19: ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ

Министерство за здравство
Последно ажурирано: 15.02.2022
Оваа информација е наменета за здравствени работници. Пошироката публика треба да го погледнат текстот за медицинските состојби поврзани со повисок ризик за тешка форма на КОВИД-19, за подетални информации кликнете ТУКА.

Напомена: Ажурираната листа на медицински состојби кои носат висок ризик, врз основа на она што е објавено во литературата заклучно со 7 октомври 2021 година е прикажана подолу. Групирани се според нивото на докази, со највисоко ниво на врвот. Листата на медицински состојби не е финална и ќе се ажурира како што науката еволуира.

Овој текст е заснован на докази и е наменет за здравствените работници кои се грижат за пациенти со медицински состојби кои се изложени на поголем ризик за развој на тешки форми на КОВИД-19. Тешките форми на ковид-19 се дефинирани како хоспитализација, прием на интензивна нега, потреба од механичка вентилација или смрт.

Овој текст ги сумира податоците од објавените извештаи, научните публикации, непрегледани пре-публикации и податоци кои произлегуват од прегледи на литературата спроведен од експерти на оваа тема до октомври 2021 година. Информациите ги одразуваат тековните докази во врска со медицинските состојби и се наменети да им помогнат на здравствените работници да носат информирани одлуки за грижата за пациентот и да ја зголемат свеста за ризикот кај своите пациенти.

Продолжуваме да дознаваме се повеќе за факторите на ризик за тешки форми на КОВИД-19. Возраста е најсилниот фактор на ризик за тешки форми КОВИД-19. Оваа возрасна група претставува 80% од смртните случаи поврзани со КОВИД-19. Бројот на смртни случаи во оваа група е повеќе од 90 пати поголем од бројот на смртни случаи кај оние на возраст од 18-29. Дополнително, луѓето на возраст од 18 години и постари со одредени медицински состојби се изложени на зголемен ризик за тешка форма на КОВИД-19. Ризикот од тежок КОВИД-19 се зголемува како што се зголемува бројот на медицински состојби кај една личност.

Преглед на состојби врз основа на актуелните докази

1. Висок ризик за тешки форми на КОВИД-19 се дефинира како основна медицинска состојба или фактор на ризик за којашто има објавена мета-анализа или систематски преглед. Мета-анализата или систематскиот преглед покажува добри или силни докази, (во зависност од квалитетот на студиите во прегледот или мета-анализата) за зголемување на ризикот за најмалку еден тежок исход на КОВИД-19:

Рак

Цереброваскуларна болест

Хронична бубрежна болест *

Хронични белодробни заболувања ограничени на:

• Интерстицијална белодробна болест

• Белодробна емболија

• Пулмонална хипертензија

• Бронхиектазии

• ХОББ (хронична опструктивна белодробна болест)

Хронични заболувања на црниот дроб ограничени на:

• Цироза

• Неалкохолна масна болест на црниот дроб

• Алкохолно заболување на црниот дроб

• Автоимун хепатитис

Цистична фиброза

Дијабетес мелитус, тип 1 и тип 2 *

Попреченост

• Дефицит на внимание/хиперактивност (АДХД)

• Церебрална парализа

• Вродени малформации

• Ограничувања со грижата за себе или активностите од секојдневниот живот

• Интелектуални и развојни попречености

• Пречки во учењето

• Повреди на ‘рбетниот мозок

Срцеви состојби (како што се срцева слабост, коронарна артериска болест или кардиомиопатија)

ХИВ (вирус на човечка имунодефициенција)

Нарушувања на менталното здравје ограничени на:

• Нарушувања на расположението, вклучително и депресија

• Нарушувања на спектарот на шизофренија

Невролошки состојби ограничени на деменција

Обезност (BMI 30 kg/m2)*

Примарни имунодефициенции

Бременост и неодамнешна бременост

Физичка неактивност

Пушење, сегашни и поранешни

Трансплантација на цврсти органи или хематопоетски клетки

Туберкулоза

Употреба на кортикостероиди или други имуносупресивни лекови

2. Тенденција кон повисок ризик за тешки форми на КОВИД-19 се дефинира како медицинска состојба или фактор на ризик за која што нема објавено мета-анализа или систематски преглед. Доказите се поткрепени со претежно кохортни, студии за контрола на случаи или пресек:

Деца со одредени медицински состојби

Прекумерна тежина (BMI 25 kg/m2, но <30 kg/m2)

Српеста анемија

Нарушувања на употреба на супстанции

Таласемија

3. Мешани докази се дефинираат како медицински состојби или фактор на ризик за кој што има објавена мета-анализа или систематски преглед. Но, мета-анализата или систематскиот преглед е неубедлив, или затоа што збирните податоци за поврзаноста помеѓу основната состојба и тешките исходи на КОВИД-19 се неконзистентни или има недоволни податоци (или ограничени) за поврзаноста помеѓу основните состојби и тешките Резултати од COVID-19.

Недостаток на алфа 1 антитрипсин

Астма

Бронхопулмонална дисплазија

Хепатитис Б

 Хепатитис Ц

Хипертензија *

* ги означува медицинските состојби за кои постојат докази за бремени и небремени лица