Интервенциски процедури – Национален институт за клиничка извонредност, Велика Британија – работни документи

Почитувани корисници, Ве известуваме дека во продолжение се наоѓаат неофицијални преводи на Интервенциските процедури од Националниот инстиут за клиничка извонредност, Велика Британија. Истите немаат правна сила на Упатства согласно Законот за здравствената заштита се до нивно објавување во “Службен Весник на Република Македонија”, односно се од информативна природа на здравствените работници и пациентите.

*Преводот е изработен од соодветните универзитетски клиники
 1. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА КАРИЛ
  1. Ултразвучно водени регионални нервни блокови
  2. Интрамускулна стимулација на дијафрагма кај вентилатор зависна хронична респираторна слабост заради невролошко заболување
  3. Екстракорпорална мембранска оксигенација при тешка акутна респираторна слабост кај возрасни
 2. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА
  1. Радиофреквентна аблација за колоректални црнодробни метастази
  2. Ендоскопска субмукозна дисекција на лезии на долниот гастроинтестинален тракт
  3. Хемороидална артериска лигација
  4. Епителна радиофреквентна аблација за Баретов езофагус
  5. Фотодинамична терпија за Барет-ов езофагус
  6. Ендоскопска субмукозна дисекција на езофагеална дисплазија и неоплазија
  7. Ендоскопска мукозна ресекција и ендоскопска субмукозна дисекција на не-ампуларни доуденални лезии
  8. Ендоскопска субмукозна дисекција на гастрични лезии
  9. Криотерапија во третман на метастази на црниот дроб
  10. Вградување на стент при езофагеално вариксно крварење
  11. Ендоскопска радиофреквентна терапија на аналниот свинктер кај фекална инконтиненција
  12. Ендолуминална гастропликација за гастроезофагеална рефлуксна болест
  13. Ендоскопска радиофреквентна аблација за ГЕРБ
 3. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
  1. Хируршки третман на вагинален пролапс со употреба на mesh-техника
  2. Вметнување на мрежа за јамчеста суспензија на матката (вклучувајќи сакро-утерина подигање) за репарација на утериниот пролапс
  3. Сакро-вагинално подигање (сакроколпопексија), користење на мрежа за третман на пролапсот на вагиналниот свод
  4. Sacrocolpopexy (сакро-вагинално подигање) со хистеректомија со употреба на мрежа за третман на утериниот пролапс
  5. Вметнување балон катетер при абсцес на бартолиниева жлезда
  6. Лапароскопска хистеректомија (вклучувајќи лапароскопска тотална хистеректомија и лапароскопски асистирана вагинална хистеректомија) за ендометријален канцер
  7. Транскутан насочен ултразвук, воден со помош на магнетна резонанца- постапка за аблација на утерини фиброиди
 4. ДЕРМАТОЛОГИЈА
  1. Ултрасонографски водена склерозација со пена за лекување на варикозни вени
 5. ДЕТСКА ХИРУРГИЈА
  1. Торакоскопска поправка на конгенитална дијафрагмална хернија кај новородени
 6. ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
  1. Имплантација на трансабдоминален артифициелен цревен сфинктер за фекална инконтиненција
  2. Екс виво (надвор од организам) хепатална ресекција и реимплантација за рак на црн дроб
  3. Терапија на рана со негативен притисок на отворен абдомен
  4. Циторедукциона операција по која следува хипертермична интраоперативна перитонеална хемотерапија за перитонеална кациноматоза
  5. Степлирана трансанална ректална ресекција за опструктивен дефекациски синдром
  6. Перкутана ретроперитонеална ендоскопска некросектомија
  7. Селективна внатрешна терапија со зрачење за нересектабилни колоректални метастази во црниот дроб
  8. Микробранова аблација за третман на метастази во црниот дроб
  9. Лапароскопска холецистектомија со еден рез
  10. Лапароскопско вметнување на магнетен зрнест стегач за гастроезофагијална рефлуксна болест
  11. Лапароскопска гастрична пликација за третман на тежок степен на обезност
  12. Иреверзибилна електропорација за лекување на примарен рак на црниот дроб
  13. Иреверзибилна електропорација како третман за црнодробни метастази
  14. Иреверзибилна електропорација за третирање на панкреатичен канцер
  15. Ендоскопска биполарна радиофрекфентна аблација за лекување на билијарна опструкцја предизвикана од холангиокарцином или аденокарцином на панкреасот
 7. КАРДИОЛОГИЈА
  1. Перкутана транслуминална радиофреквентна симпатичка денервација на реналната артерија за резистентна хипертензија
  2. Перкутана (неторакоскопска) епикардна катетер радиофреквентна аблација за коморна тахикардија
  3. Перкутано затворање на левоатријалниот апендикс кај не-валвуларна атријална фибрилација за превенција на тромбоемболизам
  4. Терапевтска хипотермија после срцев застој
  5. Стентирање на каротидна артерија за третман на асимптоматска екстракранијална каротидна стеноза
  6. Ендоваскуларно стентирање за поплитеална аневризма
  7. Стентирање на каротидна артерија за третман на симптоматска екстракранијална каротидна стеноза
  8. Перкутана балон криоаблација за изолација на пулмоналните вени кај атријална фибрилација
  9. Транскатетерска имплантација на аортна валвула за аортна валвуларна стеноза
  10. Ендоваскуларно стентирање за интракранијална атеросклеротична болест
  11. Инсерција на супкутани имплантабилни кардиовертер дефибрилатори за превенција на ненадејна срцева смрт
 8. КАРДИОХИРУРГИЈА
  1. Перкутана репарација (замена) на митрална валвуларен залисток за митрална регургитација
  2. Ендоскопско харвестирање на вена сафена за аортокоронарно премостување
  3. Аортокоронарен бајпас без пумпа
  4. Замена на аортна валвула кај аортна стеноза без сутура
  5. Ендоаортна балон оклузија за кардио хирургија
  6. Екстерна поддршка на аорталниот корен кај Марфанов синдром
 9. МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА
  1. Интерстицијална  фотодинамична терапија  на  малигни  тумори на паротидна жлезда 
 10. НЕВРОЛОГИЈА
  1. Функционалнa електрична стимулација за висечко стaпало од централнo невролошкo потекло
  2. Перкутана електрична стимулација на нервите за рефракторна невропатска болка
  3. Окципитална нервна стимулација за нескротлива хронична мигрена
  4. Механичкo пребарување  нa тромб при лекување на акутен исхемичен мозочен удар
 11. НЕВРОХИРУРГИЈА
  1. Ултразвук -катетеризација на епидуралниот простор
  2. Церебрална васкуларна анастомоза со ласер без привремена артериска оклузија
  3. Лумбална пункција како испитување за нормален притисок на хидроцефалус
  4. Примена на фотодинамична терапија во борба со тумор на мозок
  5. Терапевтско ендокопска поделба на епидурални сраслини
  6. Ектракранијален до интракранијален бајпас за интракранијална атеросклероза
 12. НЕФРОЛОГИЈА
  1. Екстракорпорална дијализа со албумини за акутна инсуфициенција на црниот дроб
  2. Трансперинеална дефиниција биопсија и визуелизирање на простатата
  3. Oтстранување на јаглерод диоксид со екстракорпорална мембрана и насоки за интервентна процедура
 13. ОРЛ
  1. Балон катетер дилатација на остиумот на параназалните синуси при хронични риносинузити
  2. Аденоидектомија со сукциона дијатермија
  3. Балон дилатација на евстахиева туба
  4. Ендоскопска балон дилатација на субглотична или на трахеална стеноза
  5. Микропресурна терапија за рефрактерна мениерова болест
  6. Трансларингеална трахеотомија
 14. ОРТОПЕДИЈА
  1. Директна скелетна фиксација на протеза на екстремитет или прст со употреба на интраосални транскутани имплантати
  2. Тотална артропластика на рачен зглоб
  3. Комбинирана коскена и мекоткивна реконструкција за стабилизација на зглобот на колкот кај проксимална фокална феморална дефициенција (pffd)
  4. Инсерција на имплант на синус тарзи за мобилно рамно стапало
  5. Индивидуално дизајнирана инсерција на уникомпартмален интерпозиционен имплант со магнетна резонанца за остеоартритис на коленото
  6. Хируршка корекција на халукс валгус со употреба на техники со минимален пристап
  7. Мини-инцизиона хирургија за тотална артропластика на колено
  8. Површинска артропластика на рамото
  9. Минимално инвазивна тотална артропалстика на колк
  10. Отворена феморо–ацетабуларна операција за импинџмент синдром на колкот
  11. Артроскопска феморо–ацетабуларна операција за импинџмент синдром на колкот
  12. Инјекција на автологна крв за плантарен фасциитис
  13. Инјекција на автологна крв за тендинопатија
 15. ОФТАЛМОЛОГИЈА
  1. Каналопластика за глауком со примарно отворен агол
  2. Трабекулотомија аб интерно за глауком со отворен агол
  3. Имплантација на мултифокални (не- прилагодливи) интраокуларни леќи во текот на операција на катаракта
  4. Имплантација на минијатурен систем на леќи за напредната amd
  5. Имплантација на нетранспарентни интраокуларни леќи за супримирање на диплопии
  6. Тенотомија на хоризонтални очни мускули за нистагмус (со реатачмент на нивните оригинални припои)
  7. Корнелана ендотелна трансплантација
  8. Ограничена макуларна транслокација за влажна amd
  9. Фототерапевтска ласер кератектомија за неправилности на корнеалната површина
  10. Ласерска корекција на рефракциска грешка пo нерефракциона офталмолошка хирургија
  11. Фотохемиски корнеален cross linking со употреба на рибофлавин и uva за кератоконус и кератектазија
 16. ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА
  1. Липосукција за хроничен лимфедем
  2. Лапароскопска мобилизација на omentum major за реконструкција на дојки
  3. Ендоскопска радикална ингвинална лимфаденектомија
  4. Реконструкција на гради со користење на липомоделирање после третман на карцином на града
  5. Аурикулопластика без инцизии
  6. Длабоки дермални нересорптивни полимерни гел пополнувачи за ХИВ заболените со масна атрофија
  7. Електрохемотерапиија за примарен базоцелуларен и примарен планоцелуларен карцином
  8. Електрохемотерапиија за кожни метастази од тумори од не-кожно потекло и меланоми
 17. ПУЛМОЛОГИЈА
  1. Ендобронхијална ултрасонографски водена трансбронхијална биопсија на периферни белодробни лезии
  2. Радиофрекфентна  ладна аблација за респираторни папиломатози
 18. РАДИОТЕРАПИЈА
  1. Брахитерапијата како единствен метод на адјувантна радиотерапија за канцер на дојка по локална ексцизија
  2. Радиотерапијата како третман за почетна Дупуитренова болест
  3. Селективен внатрешнен радиотерапевтски третман за примарен интрахепатичен холангиокарцином
  4. Селективен внатрешен радиотерапевтски третман за примарен хепатоцелуларен карцином
 19. ТОРАКО ВАСКУЛАРНА
  1. Интероперативен нервен мониторинг за време тироидна хирургија
  2. Радиофреквентна водена ексцизиона биопсија на лезија на дојка
  3. Перкутана радиофрекуентна аблација за примарен и секундарен карцином на бели дробови
  4. Ендовенска механохемиска аблација на варикозни вени
  5. Иреверзибилна електропорација за третирање на примарен белодробен карцином и метастази во бел дроб
  6. Пласирање на ендобронхијални валвули при постојани истекувања на воздух (air-leaks)
  7. Бронхијална термопластика за тешка астма
 20. ТРАУМАТОЛОГИЈА
  1. Перкутана ендоскопска ласер лумбална дисцектомија
  2. Перкутана ендоскопска ласер цервикална дисцектомија
  3. Простетска замена на интервертебрален диск во лумбален рбет
  4. Латерална (вклучувајќи екстремна, екстра и директна латерална) фузија на прешленските тела на ниво на лумбален рбет
  5. Простетска замена на интервертебрален диск на цервикален рбет
  6. Техники на неригидна стабилизација во третман на болката во долниот дел на грбот
  7. Трансакцијална меѓупрешленска лумбосакрална фузија
  8. Перкутана интрадискална ласер аблација на ниво на лумбалниот рбет
 21. УРОЛОГИЈА
  1. Интраоперативно спасување на црвени крвни клетки за време на радикална простатетектомија или радикална цистектомија
  2. Единечна-инцизија субуретрално вметнување на кратка лента застрес на уринарнатa инконтиненција кај жени
  3. Електрично стимулирана интравезикална хемотерапија за површен рак на мочниот меур
  4. Лапароскопска простатектомија за бенигни опструкција на простатата
  5. Лапароскопска цистектомија
  6. Третман со електрокаутеризациско сечење на балонот за опструкција на пелвиуретеричниот спој
  7. Лапароскопска аугментативна цистопластија (вклучувајќи clam цистопластија)
  8. Ендопиелотомија за опструкција на пелвиуретеричниот спој
  9. Перкутана радиофреквентна аблација кај пациенти со ренален канцер
  10. Перкутана стимулација на задниот тибијален нерв за синдром на хиперактивен мочен меур
  11. Перкутана криотерапија за ренален канцер
  12. Лапароскопска криотерапија за ренален канцер
  13. Единечна лапараскопска нефректомија
  14. Фокусна терапија со криоаблација за локализиран рак на простата
  15. Фокусна терапија со користење на фокусиран ултразвук со висок- интензитет за локализиран канцер на простата
  16. Иреверзибилна електропорација за лечење на канцер на бубрези
  17. Емболизација на артеријата на простата за бенигна хиперплазија на простата
 22. ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА
  1. Екстракорпорална терапија со ударни бранови за рефрактерен плантарен фасциит
  2. Екстракорпорална терапија со ударни бранови за рефрактерна ахилова тендинопатија
  3. Екстракорпорална терапија со ударни бранови за рефрактерен тениски лакт
  4. Перкутана интрадискална електротермичка терапија за долногрбна болка
  5. Екстракорпорална терапија со ударни бранови за рефракторен болен синдром на големиот трохантер
  6. Дистално издолжување на илиотибиалната трака за рефракторен болен синдром на големиот трохантер