Министерство за здравство

Сектор за нормативно – правни и управни работи

Преглед на издадени овластувања на здравствени установи за вршење оспособување на кандидати за возачи за укажување ПРВА ПОМОШ на лица повредени во сообраќајна незгода

состојба од 21.03.2013 година

  НАЗИВ СЕДИШТЕ 
1 ПЗУ Поликлиника ТОСПАШ Скопје, бул. Јане Сандански бр. 69 2
2 ЈЗУ Здравствен дом ЖЕЛЕЗНИЧАР Скопје, Градски Ѕид  бб, блок IV, бр. 1 
3 ПЗУ Поликлиника МЕДИКА Крива Паланка, ул. Јане Сандански бр. 1
4 ПЗУ Поликлиника МЕДИКА ПЛУС Скопје, ул. Бојмија бр. 1
5 ПЗУ Поликлиника КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ  Охрид, ул. Никола Карев бб