ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Почитуван посетител,

Ни претставува чест и задоволство што покажавте интерес и ја посетивте нашата веб страна.

Заштитата на лични податоци е наш приоритет од највисоко значење и затоа Mинистерството за здравство ја препознава важноста на приватноста и затоа обезбедува заштита на личните податоци добиени по било кој основ, а кои автоматски или рачно се обработуваат при користење на било кои услуги од Министерството. Личните податоци се обработуваат во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20).

Ваша обврска е да се запознаете со оваа политика за приватност и со политиката за колачиња на веб страницата.

Со користење на оваа веб страница, ги прифаќате одредбите од Политиката за приватност.

Доколку не се согласувате со условите на оваа политика за приватност, Ве молиме да не ја користите нашата веб страница, односно да го прекинете пристапот. На секој корисник паѓа одговорноста периодично да ја прегледа Политиката за приватност ида ги прочита нејзините евентуални измени.

На оваа веб страница ги документираме сите информации околу обработка на вашите лични податоци од наша страна при посета на нашата веб страница или праќање порака до нас при користење на нашите контакт форми.

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

 • право да бидете информирани за обработката на личните податоци
 • право на пристап до личните податоци
 • право на исправка и бришење на личните податоци
 • право на ограничување на обработката на личните податоци
 • право на приговор

Право на исправка

Вие имате право да побарате  исправка на Вашите лични податоци. Ова право можете да го оствaрите во случаите кога:

 • сметате дека Вашите лични податоци не се точни или не се потполни
 • сметате дека Вашите лични податоци треба да бидат дополнети заради исполнување на целта заради која се обработуваат.

 Право на oграничување на обработката

Вие имате право да побарате ограничување (блокирање) на обработката на Вашите лични податоци .Ова право може да го остварите кога:

 • ја оспорувате точноста на Вашите лични податоци
 • ја сметате обработката на Вашите лични податоци за незаконска
 • сметате дека податоците нему се потребни на контролорот, но потребни Ви се Вам за остварување на други правни барања
 • барате верификација за тоа дека легитимните интереси на контролорот преовладуваат над Вашите интереси како субјект на личните податоци

Министерството за здравство ги презема пропишаните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци во текот на своето работење.

Доколку Министерството разменува лични податоци со трети лица (други државни и јавни институции и органи, правосудни органи и субјекти кои имаат законски основ да користат податоци од Министерството за здравство), тоа се прави исклучиво за остварување на законски утврдените надлежности.

Измена на политиката за приватност  -Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности.

Важна напомена:

Во согласност со Законот за заштита на лични податоци, Министерството за здравство Ве уверува дека податоците оставени на нашата веб страна нема да бидат злоупотребени. Податоците никогаш нема да бидат објавени во било каков медиум или поделени со друго трето правно односно физичко лице како за граѓаните така и за вработените во Министерството за здравство.

Со почит,

Министерство за здравство

Контролор на збирки на лични податоци

Министерство за здравство

Ул.50 дивизија бр.14 – Скопје

Телефони:

Централа:+389 (02) 3 112 500 Факс: +389 (02) 3113 014
Кабинет на министерот: + 389 (02) 3126 206
Кабинет на заменик министер: + 389 (02) 3112 921
Кабинет на државен секретар: + 389 (02) 3232 571
Одделение за односи со јавноста: + 389 (02) 3 112 500 Локал 142
Државен санитарен и здравствен инспекторат: + 389 (02) 3112 500 Локал 105

Офицер за заштита на лични податоци Диана Ристовска Додевски – diana.dodevski@zdravstvo.gov.mk