Министерство за здравство

Преглед на јавни здравствени установи каде се спроведува незадолжителната имунизација за лица кои патуваат во странство

состојба од 19.09.2012 година

НАЗИВ СЕДИШТЕ
1 ЈЗУ„Центар за јавно здравје Скопје“ 3-та Македонска бригада 18, Скопје
2 ЈЗУ„Центар за јавно здравје Тетово“ 29 Ноември бб, Тетово
3 ЈЗУ„Центар за јавно здравје Велес“ Лазо Осмаков 14, Велес
4 ЈЗУ„Центар за јавно здравје Битола“ Партизанска бб, Битола
5 ЈЗУ„Центар за јавно здравје Прилеп“ Октомвриска бб, Прилеп
6 ЈЗУ„Центар за јавно здравје Штип“ Христијан Тодоровски Карпош бб, Штип
7 ЈЗУ„Центар за јавно здравје Кочани“ Милан Зечар 21, Кочани
8 ЈЗУ„Центар за јавно здравје Охрид“ Сирма Војвода бб, Охрид
9 ЈЗУ„Центар за јавно здравје Струмица“ Панче Пешев бб, Струмица
10 ЈЗУ„Центар за јавно здравје Куманово“ 11 Октомври бб, Куманово