Министерство за здравство

Сектор за нормативно-правни и управни работи

Преглед на издадени дозволи на правни лица за вршење на дејноста

ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА

состојба од 19.09.2012 година

НАЗИВ

на правното лице – носител на дозволата

СЕДИШТЕ

на правното лице

ОБЕМ НА ДОЗВОЛАТА

 за вршење на дејноста

АДРЕСА НА ПРОСТОРОТ

 за вршење на дејноста

1 ДТУ ЗОТОКС ДООЕЛ Скопје, општина Карпош, ул. Ботун бр. 31-А дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести Скопје, општина Центар, ул. 11-ти Октомври бр. 78А
2 ДООППТХП ОХИС – ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ Скопје, ул. Првомајска бб дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести во објекти кои не се здравствени установи, училишни и предучилишни установи, установи за сместување на деца и младина и социјални установи Скопје, ул. Скупи бр. 2
3 ДПГИТУ ЛИСА-КОМ МС ДООЕЛ експорт-импорт с. Рожден, Конопиште, Кавадарци дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести во објекти кои не се здравствени установи, училишни и предучилишни установи, установи за сместување на деца и младина и социјални установи Кавадарци, ул. Браќа Миладиновци бр. 8
4 ДПТУ ДРЕАМ-МС ДООЕЛ увоз-извоз с. Неготино, Неготино-полошко дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести во објекти кои не се здравствени установи, училишни и предучилишни установи, установи за сместување на деца и младина и социјални установи, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести Скопје, општина Шуто Оризари, Долно Оризари
5 ДПТУ ПЛАНТ МЕДИКА ДООЕЛ увоз извоз Куманово, ул. Миле Кипра бр. 40 дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести во објекти кои не се здравствени установи, училишни и предучилишни установи, установи за сместување на деца и младина и социјални установи, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести Куманово, ул. Октомвриска Револуција бр. 20
6 ДВДПУ ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА ДОО Скопје, Општина Гази Баба,ул. Лазар Поптрајков бр. 5-7 дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести во објекти кои не се здравствени установи, училишни и предучилишни установи, установи за сместување на деца и младина и социјални установи, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести Скопје, општина Петровец, нас. Петровец, ул. 22 бб
7 ДТПУ ЧИСТОТА ГОРАН ДООЕЛ Скопје, општина Аеродром, ул. Пандил Шишков бр. 17-4 дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести Скопје, општина Кисела Вода, ул. Виктор Игор бр. 39
8 ДПТУ ПРИМАТЕКС Бранка ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, општина Гази Баба,ул. Романија бб/ Газела дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести Скопје, општина Зелениково, Орешани, ул. 7 бр. 300
9 ДПУПГМ СТАРС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, општина Центар,ул. Коста Кирков бр. 20 дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести Скопје, општина Центар, ул. Коста Кирков бр. 20
10 ДТУ ТОКСИ-ВЕТ ДООЕЛ Скопје, општина Кисела Вода, ул. Спиро Гулапчев бр. 5Б дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести, како општа мерка за заштита на населението од заразни болести Скопје, ул. Ѓ. Димитров Л. Ц. бр. 2/13