ПРЕЗЕНТАЦИИ – ЈЗУ Општа Болница – Охрид

 1. Весна Гавриловска 2013
 2. Татјана Павловска 2013
 3. Аида Саитовска 2014
 4. Валентина Маркоска 2014
 5. Гордана Велјановска 2014
 6. Менка Цветкоска 2014
 7. Милена Стојкоска 2014
 8. Наташа Бојаџиеска 2014
 9. Сузана Спироска 2014
 10. Анета Стојановска 2015
 11. Благовеста Филева – Попоска 2015
 12. Благовеста Паскали 2015
 13. Боро Петрески 2015
 14. Валентина Стојаноска 2015
 15. Валентина Стојаноска 2015
 16. Гордана Пешликовска 2015
 17. Добрила Зимоска 2015
 18. Ѓорги Коњаноски 2015
 19. Елпиника Марин 2015
 20. Јасмина Ончева 2015
 21. Лата Бекироска 2015
 22. Лилјана Наневска 2015
 23. Надица Ставреска 2015
 24. Марија Алексијоска 2015
 25. Милчо Стефановски 2015
 26. Мимоза Влаши 2015
 27. Мирјана Чубриќ 2015
 28. Ристана Наумоска 2015
 29. Славица Петровска 2015
 30. Соња Арсенова 2015
 31. Фетах Елманси 2015
 32. Цветанка Таштаноска 2015
 33. Благовеста Филева – Попоска 2016
 34. Благовеста Филева – Попоска 2016
 35. Валентина Маркоска 2016
 36. Гордана Пешликовска 2016
 37. Емилија Китрозоска 2016
 38. Лиљана Котлар 2016
 39. Мирјана Матлијоска 2016
 40. Славица Малеска Стојадиновиќ 2016

Остави коментар