Сектори

Сектор за внатрешна ревизија

Сектор за здравствено осигурување и следење на работата на ФЗОМ

Сектор за информатичка и комуникациска технологија

Сектор за меѓународна соработка и техничка помош на кабинет

Сектор за менаџирање на кризи во здравствениот сектор и донации

Сектор за следење и унапредување на квалитетот на здравствените услуги

Сектор за стоматолошка заштита

Сектор за стратешко планирање, креирање политики и следење

 

Сектор за управување со човечки ресурси

Сектро за координација и стратешко планирање
Сектор за превентивна и примарна здравствена заштита
Сектор за секундарна и терциерна здравствена заштита
Сектор за нормативно-правни, управни работи и здравствено осигурување
Сектор за европски интеграции и меѓународна соработка
Сектор за медицинска опрема
Сектор за финансиски прашања
Сектор за општи работи
Сектор за фармација
Сектор за хемикалии
Сектор за аналитика, планирање и проекти