ЗАКОН ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ

Со овој закон се уредуваaт правото на биомедицинско потпомогнато оплодување, условите за остварување на правото за биомедицинско потпомогнато оплодување, безбедноста на донирањето, обезбедувањето, тестирањето, обработката, чувањето, дистрибуцијата и примената на клетките при вршењето на биомедицинско потпомогнато оплодување, правата и обврските на пациентот, здравствените работници и здравствените установи, условите за спроведување на биомедицинско потпомогнато оплодување, како и надзорот.


ЗАКОН ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ, редакциски пречистениот текст на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување, ги опфаќа: основниот текст на Законот, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.37/08 и Законот за изменување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.164/13


  1. Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување (Службен весник на РМ бр. 37 од 2008 година)
  2. Закон за изменување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување (Службен весник на РМ бр. 164 од 2013 година)
  3. Закон за изменување и дополнување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување (Службен весник на РМ бр. 149 од 2014 година)
  4. Закон за изменување и дополнување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување (Службен весник на РМ бр. 192 од 2015 година)
  5. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ (Службен весник на РМ бр. 37 од 2016 година)