ЗАКОН ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Со овој закон се уредуваат спроведувањето на основните функции и задачи на јавното здравје, системот на јавното здравје, јавно-здравствените вонредни околности и финансирањето на јавното здравје.


ЗАКОН ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ, редакциски пречистен текст објавен од „Службен весник на Република Македонија”, кој ги опфаќа сите изменувања и дополнувања заклучно со Законот за изменување и дополнување на Законот за јавно здравје, објавен во “Службен весник на РМ“ бр.37/16


  1. ЗАКОН ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (Службен весник на РМ бр. 22 од 2010 година)
  2. ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (Службен весник на РМ бр. 136 од 2011 година)
  3. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (Службен весник на РМ бр. 144 од 2014 година)
  4. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (Службен весник на РМ бр. 149 од 2015 година)
  5. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ (Службен весник на РМ бр. 37 од 2016 година)