ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА

Со овој закон се уредуваат условите под кои може да се врши прекинување на бременостa, постапката за одобрување на прекинување на бременостa, условите што треба да ги исполнуваат здравствените установи за вршење на постапка за прекинување на бременостa и надзорот над условите и постапката за прекинување на бременоста.


ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТA, редакциски пречистен текст објавен од „Службен весник на Република Македонија”, кој ги опфаќа сите изменувања и дополнувања заклучно со Законот за изменување и дополнување на Законот за прекинување на бременоста, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.149/15


  1. ЗАКОН ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА (Службен весник на РМ бр. 87 од 2013 година)
  2. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА (Службен весник на РМ бр. 164 од 2013 година)
  3. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА (Службен весник на РМ бр. 144 од 2014 година)
  4. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА БРЕМЕНОСТА (Службен весник на РМ бр. 149 од 2015 година)