ЗАКОН ЗА ПРЕКУРЗОРИ

Со овој закон се уредува системот за следење и контрола на производството и прометот на прекурзори со цел спречување на злоупотребата на прекурзори за нелегално производство на опојни дроги и психотропни супстанции, како и заради заштита на животот и здравјето на луѓето и заштита на животната средина од штетното влијание на прекурзорите.


ЗАКОН ЗА ПРЕКУРЗОРИ, редакциски пречистен текст објавен од „Службен весник на Република Македонија”, кој ги опфаќа сите изменувања и дополнувања заклучно со Законот за изменување и дополнување на Законот за прекурзори, објавен во “Службен весник на РМ” бр.149/15


  1. ЗАКОН ЗА ПРЕКУРЗОРИ (Службен весник на РМ бр. 37 од 2004 година)
  2. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКУРЗОРИ (Службен весник на РМ бр. 40 од 2007 година)
  3. ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКУРЗОРИ (Службен весник на РМ бр. 53 од 2011 година)
  4. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКУРЗОРИ (Службен весник на РМ бр. 149 од 2015 година)
  5. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКУРЗОРИ (Службен весник на РМ бр. 37 од 2016 година)