ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО

Со овој закон се уредува заштитата од штетните дејствија на пушењето на тутун и други производи од тутун врз граѓаните, зачувувањето на здрава животна средина, забрана на пушењето во одредени јавни простории и забрана за рекламирање на цигарите.


ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО, редакциски пречистен текст објавен од „Службен весник на Република Македонија”, кој ги опфаќа сите изменувања и дополнувања заклучно со Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од пушењето објавен во “Службен весник на РМ“бр.157/13


  1. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО (Службен весник на РМ бр. 36 од 1995 година)
  2. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО (Службен весник на РМ бр. 70 од 2003 година)
  3. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО (Службен весник на РМ бр. 29 од 2004 година)
  4. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО (Службен весник на РМ бр. 37 од 2005 година)
  5. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО (Службен весник на РМ бр. 103 од 2008 година)
  6. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО (Службен весник на РМ бр. 140 од 2008 година)
  7. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО (Службен весник на РМ бр. 35 од 2010 година)
  8. ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО (Службен весник на РМ бр. 100 од 2011 година)
  9. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО (Службен весник на РМ бр. 157 од 2013 година)