Закони

 1. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 
 2. Указ за прогласување на Законот за прекинување на бременоста
 3. Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина
 4. Закон за здравствената заштита (Пречистен текст)
 5. Закон за здравственото осигурување (Интерен пречистен текст)
 6. Закон за евиденции во областа на здравството (Интерен пречистен текст)
 7. Закон за јавно здравје (Интерен пречистен текст)
 8. Закон за санитарната и здравствената инспекција (Интерен пречистен текст)
 9. Закон за заштита на правата на пациентите (Интерен пречистен текст)
 10. Закон за безбедност во снабдувањето со крв
 11. Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување
 12. Закон за заштита на населението од заразни болести (Интерен пречистен текст)
 13. Закон за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување (Интерен пречистен текст)
 14. Закон за доброволно здравствено осигурување (Сл.весник на РМ 145/12)
 15. Закон за безбедност на козметичките производи (Интерен пречистен текст)
 16. Закон за лековите и медицинските помагала (неофицијален пречистен текст)
 17. Закон за хемикалии
 18. Закон за прекурзори (интерен пречистен текст)
 19. Закон за хемикалии (неофицијален пречистен текст)

Остави коментар