ИЗВЕШТАИ

2019 Година
 1. Извештај за родово одговорно буџетирање за 2019 година
Објавување на Годишни извештаи за реализација на програмите за здравствена заштита за 2018 година
 1. Годишен извештај за реализација на Програма за превенција на кардиоваскуларни болести за 2018 година
 2. Годишен извештај за реализација на Програма за систематски прегледи за 2018 година
 3. Годишен извештај за реализација на Програма за крводарителство за 2018 година
 4. Годишен извештај за реализација на национална програма за јавно здравје за 2018 година
 5. Годишен извештај за реализација на Програма за имунизација за 2018 година
 6. Годишен извештај за реализација на Програма за испитување на појавата спречување на бруцелоза за 2018 година
 7. Годишен извештај за реализација на Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулоза за 2018 година
 8. Годишен извештај за реализација на Програма за заштита на населението од ХИВ СИДА за 2018 година
 9. Годишен извештај за реализација на Програма за активна заштита на мајки и деца за 2018 година
 10. Годишен извештај за реализација на Програма за рана детекција на малигни заболувања за 2018 година
 11. Годишен извештај за реализација на Програма Здравје за сите за 2018 година
 12. Годишен извештај за реализација на Програма за здравствена заштита на лицата со душевни растројства 2018 година
 13. Годишен извештај за реализација на Програма болести од зависности за 2018 година
 14. Годишен извештај за реализација на Програма за дијализа и хемофилија за 2018 година
 15. Годишен извештај за реализација на Програма за партиципација за 2018 година
 16. Годишен извештај за реализација на Програма за лекување на ретки болести за 2018 година
 17. Годишен извештај за реализација на Програма за задолжително здравствено осигурување за 2018 година
 18. Годишен извештај за реализација на Програма за обезбедување на инсулин за 2018 година
 19. Годишен извештај за реализација на Програма за пензионери за 2018 година
 20. Годишен извештај за реализација на програма за едукација за 2018 година
Објавување на Годишни извештаи за реализација на програмите за здравствена заштита за 2017 година
 1. Годишен извештај за реализација на Програма за превенција на кардиоваскуларни болести за 2017 година
 2. Годишен извештај за реализација на Програма за систематски прегледи за 2017 година
 3. Годишен извештај за реализација на Програма за крводарителство за 2017
 4. Годишен извештај за реализација на национална програма за јавно здравје за 2017
 5. Годишен извештај за реализација на Програма за имунизација за 2017 година
 6. Годишен извештај за реализација на Програма за испитување на појавата спречување на бруцелоза за 2017 година
 7. Годишен извештај за реализација на Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулоза за 2017
 8. Годишен извештај за реализација на Програма за заштита на населението од ХИВ СИДА за 2017
 9. Годишен извештај за реализација на Програма за активна заштита на мајки и деца за 2017 година
 10. Годишен извештај за реализација на Програма Здравје за сите за 2017 година
 11. Годишен извештај за реализација на Програма за здравствена заштита на лицата со душевни растројства 2017
 12. Годишен извештај за реализација на Програма болести од зависности за 2017
 13. Годишен извештај за реализација на Програма за дијализа и хемофилија за 2017
 14. Годишен извештај за реализација на Програма за партиципација за 2017 година
 15. Годишен извештај за реализација на Програма за лекување на ретки болести за 2017
 16. Годишен извештај за реализација на Програма за задолжително здравствено осигурување за 2017 година
 17. Годишен извештај за реализација на Програма за обезбедување на инсулин за 2017
 18. Годишен извештај за реализација на Програма за пензионери за 2017 година
 19. Годишен извештај за реализација на програма за едукација за 2017