ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ

Со овој закон се уредуваат заштитата на правата на пациентите во користењето на здравствената заштита, должностите на здравствените установи и здравствените работници и соработници, општините и фондот за здравствено осигурување во унапредувањето и заштитата на правата на пациентите, постапката за заштита на правата на пациентите, како и надзорот над спроведувањето на законот.


ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ, редакциски пречистениот текст на Законот за заштита на правата на пациентите ги опфаќа: основниот текст на Законот за заштита на правата на пациентите, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.82/08, Законот за изменување на Законот за заштита на правата на пациентите, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.12/09 и Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на правата на пациентите, објавен во „Службен весник на РМ“ бр.53/11


  1. ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ (Службен весник на РМ бр. 82 од 2008 година)
  2. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАTA НА ПАЦИЕНТИTE (Службен весник на РМ бр. 12 од 2009 година)
  3. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАTA НА ПАЦИЕНТИTE (Службен весник на РМ бр. 53 од 2011 година)
  4. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАTA НА ПАЦИЕНТИTE (Службен весник на РМ бр. 150 од 2015 година)