Day: јуни 4, 2019

СО ИЗГРАДБАТА НА НОВИОТ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР, ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ЌЕ ИМААТ ПОДОБРЕНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА, А СИТЕ НИЕ ЌЕ ДОБИЕМЕ ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И НЕГА ПО НАЈНОВИ СВЕТСКИ СТАНДАРДИ

Владата на Република Северна Македонија, на вчерашната редовна 138 седница, ја разгледа и усвои информацијата и одлуката за давање на согласноста за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место „ВЕЛЕ ПОЛЕ“, за изградба на објекти со намена  А-времено домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Д-зеленило и […]