Адреси на универзитетски клиники

Универзитетска клиника Адреса Телефон          Телефон 2 Е пошта
УК на Лице,вилици и врат-Максилофацијална хирургија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3228 706 075 437 199 ukmaksilofacijalna@zdravstvo.gov.mk
УК за Урологија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147032
02 3147033
02 3112 927 ukzaurologija@zdravstvo.gov.mk
УК за Дигестивна хирургија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 235 02 3238 834 ukdigestivnahirurgija@zdravstvo.gov.mk
УК за Уво, нос, и грло Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3163 425 02 3214 136 ukuvonosigrlo@zdravstvo.gov.mk
УК за Детска хирургија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 207 02 3147 799 ukdetskahirurgija@zdravstvo.gov.mk
УК за Гастроентерохепатологија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3111 220 3147131 ukgastroenterohepatologija@zdravstvo.gov.mk
УК за Гинекологија и акушерство Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 701 02 3163 408 ukginekologija@zdravstvo.gov.mk
УК за Дерматологија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 205 02 3134 042 ukdermatologija@zdravstvo.gov.mk
УК за Ендокринологија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 264 02 3147 281 ukendokrinologija@zdravstvo.gov.mk
УК за Инфективни болести и фебрилни состојби Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3228 224   ukinfektivna@zdravstvo.gov.mk
УК за Кардиологија Ул. Мајка Тереза бр. 17

02 3164 134

3147189 ukkardiologija@zdravstvo.gov.mk
УК за Кардиохирургија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147939 02 3113 053 ukkardiohirurgija@zdravstvo.gov.mk
УК за Клиничка биохемија Ул. Мајка Тереза бр. 17 3147951 3147951 ukklinickabiohemija@zdravstvo.gov.mk
УК за Неврологија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3111 904   uknevrologija@zdravstvo.gov.mk
УК за Неврохирургија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 325 02 3211 649 uknevrohirurgija@zdravstvo.gov.mk
УК за Нефрологија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 928 02 3199 188 uknefrologija@zdravstvo.gov.mk
УК за Очни болести Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3161 714   ukocnibolesti@zdravstvo.gov.mk
УК за Психијатрија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3112 579   ukpsihijatrija@zdravstvo.gov.mk
УК за Пулмологија и Алергологија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 129 02 3211 468 ukpulmologija@zdravstvo.gov.mk
УК за Радиологија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 734   ukradiologija@zdravstvo.gov.mk
УК за Радиотерапија и онкологија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 874 3147874 ukonkologija@zdravstvo.gov.mk
УК за Ревматологија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 119 02 3147 110 ukrevmatologija@zdravstvo.gov.mk
УК за ТОАРИЛУЦ (ЈЗУ УК за трауматологија,  ортопедски болести,  анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар) Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 626 02 3165 137 uktoariluc@zdravstvo.gov.mk
УК за Токсикологија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 168 02 3237 504 uktoksikologija@zdravstvo.gov.mk
УК за Торакална и васкуларна хирургија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 147 3147031 uktorakalna@zdravstvo.gov.mk
УК за Хематологија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3147 285 02 3110 809 ukhematologija@zdravstvo.gov.mk
УК СБ по Хируршки болести “СВ.Наум Охридски” Ул.11-ти Октомври, бр.52 02 3235 020 02 3235 053 uksbhirurskibolesti@zdravstvo.gov.mk
УК за Детски болести Скопје Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3229 156 02 3129 027 ukdetskibolesti@zdravstvo.gov.mk


УК за Пластична и реконструтивна хирургија Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3211 427   ukplasticnahirurgija@zdravstvo.gov.mk
Универзитетски Стоматолошки клинички центар -Свети Пантелејмон Ул. Мајка Тереза бр. 17 02 3299 045 02 3220 141 stomatoloskikc@zdravstvo.gov.mk