Сектор за здравствено осигурување и следење на работата на ФЗОМ

Сектор за здравствено осигурување, следење и надзор на работата на ФЗОМ

Секторот се состои од две одделенија и тоа: –       одделение за здравствено осигурување –       оделение за следење и надзор на работата на ФЗОМ Главна цел на секторот е подобрување во остварувањето на правата од здравственото осигурување на осигурениците и поголема ефикасност на системот на здравствено осигурување, донесување на поефикасни законски решенија за правата на осигурениците […]