ХЕМАТОЛОГИЈА

 1. МИЕЛОФИБРОЗА (MF)
 2. МУЛТИПЕН МИЕЛОМ (ММ)
 3. НАСЛЕДНА ТРОМБОФИЛИЈА
 4. ПЕРИФЕРНА РАЗМАСКА
 5. ПОЛИЦИТЕМИЈА ВЕРА (ПВ)
 6. ПРОЦЕНКА НА АНЕМИЈА КАЈ ВОЗРАСНИ
 7. СЕКУНДАРНА АНЕМИЈА
 8. ТРАНСФУЗИИ НА КРВНИ КОМПОНЕНТИ: ИНДИКАЦИИ, ДАВАЊЕ И НЕСАКАНИ РЕАКЦИИ
 9. ТРОМБОЦИТОЗА
 10. ТРОМБОТИЧНА ТРОМБОЦИТОПЕНИЧНА ПУРПУРА (SYNDROMA MOSCHCOWITZ) И ДРУГИ ТРОМБОТИЧНИ МИКРОАНГИОПАТИИ
 11. ТУМЕФАКТ НА ВРАТОТ
 12. ТУМОРИ ОД ХЕМАТОПОЕТСКИ И ЛИМФОИДНИ ТКИВА: ОПШТИ УПАТСТВА
 13. АКУТНИ ЛЕУКЕМИИ КАЈ ВОЗРАСНИ
 14. ЕОЗИНОФИЛИЈА
 15. ЕРИТРОЦИТОЗА
 16. ЕСЕНЦИЈАЛНА ТРОМБОЦИТЕМИЈА (ЕТ)
 17. ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕУКЕМИЈА (ХЛЛ)
 18. ХРОНИЧНА МИЕЛОИЧНА ЛЕУКЕМИЈА (ХМЛ)
 19. ИДИОПАТСКА СТЕКНАТА АПЛАСТИЧНА АНЕМИЈА (АА)
 20. ЛEСНА ПОЈАВА НА МОДРИНКИ, ПЕТЕХИИ И ЕКХИМОЗИ
 21. ЛЕУКЕМИЈА НА ВЛАКНЕСТИ КЛЕТКИ (HAIRY CELL)
 22. ЛЕУКОЦИТОПЕНИЈА
 23. ЛЕУКОЦИТОЗА
 24. ЛИМФОМИ
 25. MAKROCИТОЗА (ПОКАЧЕН MCV)
 26. WALDENSTRÖM-OVA MАКРОГЛОБУЛИНЕМИЈА (WM)
 27. MИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ (МДС)

Остави коментар