ХЕМАТОЛОГИЈА

Последна промена: Ноември 2015 година
 1. Makrocитоза (покачен mcv)
 2. Mиелодиспластични синдроми (мдс)
 3. Waldenström-ova mакроглобулинемија (wm)
 4. Акутни леукемии кај возрасни
 5. Еозинофилија
 6. Еритроцитоза
 7. Есенцијална тромбоцитемија (ет)
 8. Идиопатска стекната апластична анемија (аа)
 9. Лeсна појава на модринки, петехии и екхимози
 10. Леукемија на влакнести клетки (hairy cell)
 11. Леукоцитоза
 12. Леукоцитопенија
 13. Лимфоми
 14. Миелофиброза (mf)
 15. Мултипен миелом (мм)
 16. Наследна тромбофилија
 17. Периферна размаска
 18. Полицитемија вера (пв)
 19. Проценка на анемија кај возрасни
 20. Секундарна анемија
 21. Трансфузии на крвни компоненти: индикации, давање и несакани реакции
 22. Тромботична тромбоцитопенична пурпура (syndroma moschcowitz) и други тромботични микроангиопатии
 23. Тромбоцитоза
 24. Тумефакт на вратот
 25. Тумори од хематопоетски и лимфоидни ткива: општи упатства
 26. Хронична лимфоцитна леукемија (хлл)
 27. Хронична миелоична леукемија (хмл)
 28. Ново упатство Антитромботични агенси во примарната здравствена нега

Преземи ги сите упатства од областa Хематологија, на овој линк (заклучно со реден број 27)

Остави коментар