Инфектологија

 1. Акутен бронхит
 2. Акутни абдоминални симптоми кај деца
 3. Горнореспираторни инфекции кај возрасни
 4. Егзантема субитум
 5. Екологија на употреба на антимикробни лекови
 6. Енцефалитис
 7. Еризипел
 8. Еритема инфекциозум
 9. Лајм борелиоза
 10. Лекување на пневмонија кај децата
 11. Листериоза
 12. Морбили, рубеола и паротит
 13. Ориентација при акутен пролив
 14. Покачена температура кај повратниците од патување
 15. Рекурентни инфекции и имунодефициенција кај деца 
 16. Тонзилитис и фарангитис кај деца
 17. Труење со храна
 18. Рани од каснување
 19. SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)
 20. Септикемија
 21. Сомневање за беснило
 22. Тетанус
 23. Токсоплазмоза
 24. Трихинелоза
 25. Туларемија – нов текст 
 26. Варичела
 27. Вирусни болести во топли климатски услови
 28. Аскаријаза
 29. Дифтерија
 30. Дијагноза, терапија и превенција на маларијата кај патниците
 31. Епидемии предизвикани од загадена вода за пиење
 32. Етиолошки причинители, клиничка слика и лекување  на дијареа
 33. Гушоболка и тонзилит
 34. ХИВ инфекција
 35. Инфекции со имуносупримирани пациенти и пациенти со канцер
 36. Инфлуенца
 37. Менингити
 38. Менингитис кај децата
 39. Мултирезинстентниинтрахоспитални бактерии
 40. Пертусис
 41. Пневмонија
 42. Полиомиелит и пост-полио синдром
 43. Професионална експозиција кон крвни и телесни секрети
 44. Пролив и повраќање кај децата
 45. Clostridium difficile асоцирана дијареа
 46. Ентеровирусни инфекции
 47. Лајшманијаза
 48. Патничка дијареа
 49. Бактериски болести во топли климатски области