ПРИЈАВЕНА ЕПИДЕМИЈА НА МАЛИ СИПАНИЦИ ВО ДЕБАРСКО, ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ НА ТЕРЕН И ПРЕПОРАКИ ДО ЈАВНОСТА

Информација за пријавена епидемија на мали сипаници на подрачјето на ПЕ Дебар На 17.07.2018 година, до Институтот за јавно здравје е пријавена епидемија на мали сипаници на територијата на ПЕ Дебар, со вкупно 9 заболени лица. Заклучно со 19.07.2018 (петок), бројот на заболени лица во епидемијата се зголеми на 17 случаи. Сите заболени во епидемијата […]

Прирачник: “Улога, задачи и обврски на службите за итна медицинска помош при несреќи со повеќе повредени и при масовни несреќи”

Прирачникот “Улога, задачи и обврски на службите за итна медицинска помош при несреќи со повеќе повредени и при масовни несреќи”  е подготвен во рамките на “Програмата за подготовка и одговор на здравствениот систем при кризни состојби”.

Семејната медицина во Македонија

Владата на Република Македонија во 2007 година усвои документ  – Здравствена стратегија на Република Македонија 2020 да воведе категорија специјализирани семејни лекари како водечки членови на тимовите (тим лидери) во Примарната Здравствена Заштита. Во моментов, во ПЗЗ работат различни профили на лекари (општи лекари, специјалисти по општа медицина, педијатри, специјалисти по школска медицина, специјалисти по […]

Сектор за примарна здравствена заштита

Секторот за примарна здравствена заштита е надлежен за решавање на проблемите од областа на примaрната здравствена заштита според Законот за здравствената заштита, Законот за здравственото осигурување и други позитивни прописи кои се во сила. Секторот за примарна здравствена заштита има три одделенија: Одделение за организација и функционирање на примарната здравствена заштита Изготвува планови и спроведува […]