Сектор за меѓународна соработка и техничка помош на кабинет

Сектор за меѓународна соработка и техничка помош на кабинет

Секторот за меѓународна соработка и техничка помош на кабинет има за цел остварување програми и проекти што произлегуваат од билатералната и мулилатералната соработка и техничката помош  во надлежност на секторот; да  остварува постојана соработка и средби со претставници на меѓународни владини и невладини организации и специјализирани агенции,  да предлага пристапување кон конвенции и протоколи  на […]