Сектор за меѓународна соработка и техничка помош на кабинет

Секторот за меѓународна соработка и техничка помош на кабинет има за цел остварување програми и проекти што произлегуваат од билатералната и мулилатералната соработка и техничката помош  во надлежност на секторот; да  остварува постојана соработка и средби со претставници на меѓународни владини и невладини организации и специјализирани агенции,  да предлага пристапување кон конвенции и протоколи  на меѓународни организации со кои се уредуваат прашања од надлежност на Министерството за здравство и да го следи нивното спроведување.

Секторот е организиран во три Одделенија: 

Одделение за протокол и меѓународно-техничка соработка

Одделение за координација и техничка помош на кабинет

Одделение за односи со јавноста 

Сподели на:

Related Posts