Известување за здравствени установи со склучен договор за лиценца

Се известуваат сите здравствени установи кои имаат склучено Договор за лиценца (концесија) за вршење на здравствената дејност во мрежата на здравствени установи дека месечниот надомест за лиценца (концесија), кој досега го уплатуваа на сметката наведена во Договорот за лиценца (концесија), во иднина треба да го уплатуваат на следната сметка:

 

Примач: Министерство за здравство
Банка: НБРМ
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 190010043478719
Приходна шифра: 723819, програма 30
Цел на дознака: Надомест за лиценца за месец ____

 

Промената на податоците е само во програмата, односно наместо на програма 10, треба да се плаќа на програма 30.

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар