Кардиологија

Последна промена: Ноември 2015 година
 1. Артериска хипертензија
 2. Белодробна тромбоемболија
 3. Диференцијална дијагноза на тахикардија со QRS комплекс
 4. Длабока венска тромбоза
 5. Електрична кардиоверзија
 6. Коморна тахикардија
 7. Коморни предвремени удари
 8. Конзервативно лекување на улкуси на долните екстремитети
 9. Нестабилна ангина пекторис/акутен миокарден инфаркт без ST –  сегмент елевација
 10. Перикардити
 11. Периферна артериска болест – артериска болест на  долните екстремитети
 12. Периферна артериска болест – артериска болест на горните екстремитети
 13. Петкоморна фибрилација
 14. Предкоморни аритмии
 15. Пулмонална хипертензија
 16. Ренална артериска болест
 17. Синкопа
 18. Срцева слабост
 19. Третман на кардиоваскуларните заболувања за време на бременост
 20. Хипертрофична кардиомипатија
 21. Хроничка коронарна артериска болест
 22. Ново упатство Електростимулатори на срцето и мониторирање на нивната функција
 23. Ново упатство Ехокардиографија како процедура кај амбулантски пациенти
 24. Ново упатство Медикаментозен третман на хипертензија
 25. Ново упатство Најчести типови на стекнати валвуларни срцеви заболувања кај возрасни и со нив поврзани шумови
 26. Ново упатство Отоци на нозете
 27. Ново упатство Превенција на венската тромбоза
 28. Ново упатство Хипертензија испитувања и иницијален третман
 29. Ново упатство Антитромботични агенси во примарната здравствена нега
 30. Ново упатство Блок на гранка на ЕКГ запис
 31. Ново упатство Дијагностичка коронарна ангиографија

Преземи ги сите упатства од Кардиологија Дел 1, на овој линк

Преземи ги сите упатства од Кардиологија Дел 2, на овој линк

Преземи ги сите нови упатства од Кардиологија на овој линк – Ноември 2015 година

Остави коментар