Клинички упатства – Национален инстиут за клиничка извонредност, Велика Британија – работни документи

Почитувани корисници, Ве известуваме дека во продолжение се наоѓаат неофицијални преводи на Клиничките упатства од Националниот инстиут за клиничка извонредност, Велика Британија. Истите немаат правна сила на Упатства согласно Законот за здравствената заштита се до нивно објавување во “Службен Весник на Република Македонија”, односно се од информативна природа на здравствените работници и пациентите.


*Преводот е изработен од соодветните универзитетски клиники
 1. Акутна болна епизода на српеста анемија: Справување со акутна болна епизода на српеста анемија во болнички услови
 2. Акутно бубрежно оштетување
 3. Акутно горно гастроинтестинално крвавење
 4. Алергија на храна кај деца и кај млади луѓе
 5. Анафилакса: Проценка за потврдување на анафилактичната епизода и одлуката за упатување по ургентниот третман при сомнеж за анафилактична епизода
 6. Антибиотици при рана појава на неонатална инфекција
 7. Бактериски менингитис и менингококна сепса
 8. Банки за донирано млеко: Функционирање (начин на работа и услуги) на банките за донирано млеко
 9. Баретов езофагус
 10. Белодробен карцином
 11. Болест на моторниот неврон
 12. Бременост и сложени социјални фактори
 13. Варикозни вени на нозете
 14. Венски тромбемболизам намалување на ризикот
 15. Венски тромбемболиски болести: Третман на венски тромбемболиски болести и улогата на тестирањето за тромбофилија
 16. Генерализирано анксиозно растројство и панично растројство (со или без агорафобија) кај возрасни
 17. Главоболки
 18. Глауком
 19. Градна болка со неодамнешен почеток
 20. Делириум
 21. Депресија кај возрасни со хроничен органски здравствен проблем
 22. Депресија кај возрасни
 23. Дијагноза на аутизам кај деца и адолесценти
 24. Дијареја и повраќање кај деца
 25. Донирање на органи за трансплантација: Унапредување на идентификација на донаторите и стапките на согласност за донирање на органи од починати лица
 26. Ектопична бременост и спонтан абортус
 27. Епилепсии: Дијагноза и менаџмент на епилепсии кај адулти и кај деца во примарната и во секундарната здравствена заштита
 28. Идиопатска белодробна фиброза
 29. Интравенозна терапија со течности кај возрасни пациенти во болница
 30. Инфекции на хируршките рани
 31. Инфекција
 32. Искуство на возрасните пациенти со услугите на NHS: Подобрување на негата кај возрасните пациенти кои ги користат услугите на NHS
 33. Кога постои сомнениe за злоставување на деца
 34. Колоноскопски надзор за превенција на колоректален канцер кај лица со улцерозен колитис, Кронова болест или аденоми
 35. Колоректален карцином
 36. Компресија на `рбетниот мозок од метастаза
 37. Kонстипација кај деца и млади
 38. Кронова болест
 39. Лумбална болка
 40. Менаџерирање на транзиторен губиток на свест (‘несвестица’) кај адулти и кај млади лица
 41. Миокарден инфаркт со елевација на СТ – сегментот
 42. Миокарден инфаркт-Секундарна превенција
 43. Напреднат карацином на дојка
 44. Нарушувања од пиење на алкохол: Дијагноза, проценка и третман на штетно пиење и алкохолна зависност
 45. Нарушувања од употреба на алкохол: Дијагноза и клиничко водење на физички компликации поврзани со алкохолот
 46. Невропатска болка – Фармаколошки менаџмент
 47. Невропатска болка
 48. Ненамерна периоперативна хипотермија
 49. Неонатална жолтица
 50. Нестабилна ангина и НСТЕМИ
 51. Неутропенична сепса: Превенција и менаџирање на неутропенична сепса кај пациенти болни од канцер
 52. Ноќна енуреза
 53. Оваријален карцином
 54. Опиоиди во палијативен: Третман сигурно и ефикасно препишување на силни опиоиди за третирање на болка при палијативен третман кај возрасни пациенти
 55. Општи нарушувања на менталното здравје
 56. Остеоартритис
 57. Остеопороза: Проценка на ризик од остеопоротична фрактура
 58. Паѓања: Проценка и превенција на паѓања кај постари луѓе
 59. Перитонеална дијализа
 60. Периферна артериска болест на долните екстремитети: Дијагноза и третман
 61. Повеќеплодна бременост
 62. Придржување кон препораките за ординираниот лек
 63. Проблем на дијабетично стапало
 64. Психоза, придружена со злоупотреба на супстанции
 65. Психози и шизофренија кај деца и кај младинци
 66. Псоријаза
 67. Ран и локално напреднат карцином на дојка
 68. Ревматоиден артрит
 69. Рехабилитација на мозочен удар
 70. Рехабилитација по критична болест
 71. Самоповредување: Подолгорочно справување
 72. Седација на деца и на адолесценти
 73. Симптоми од долниот уринарен тракт
 74. Скршеница на колк
 75. Социјално анксиозно растројство: Препознавање, проценка и третман
 76. Спастицитет кај деца и кај млади луѓе со непрогресивни мозочни заболувања
 77. Тип 2 дијабетес
 78. Третман на анемија кај лица со хронична бубрежна болест
 79. Третман на стабилна ангина
 80. Улцерозен колитис
 81. Уринарна инконтиненција кај невролошките заболувања
 82. Уринарна инконтиненција: Третман на уринарна инконтиненција кај жени
 83. Фамилијарен карцином на дојка
 84. Фебрилна болест кај децата
 85. Фертилитет
 86. Хепатитис Б (хроничен)
 87. Хипергликемија во акутни коронарни синдроми
 88. Хипертензија во бременоста
 89. Хипертензија
 90. Хиперфосфатемија кај хронична бубрежна болест
 91. Хируршки третман на воспаление на средното уво со излив кај деца
 92. Хронична опструктивна белодробна болест
 93. Хронична срцева слабост
 94. Царски рез
 95. Целијачна болест
 96. Шизофренија