Психијатрија

 1. Адолесцент и долготрајна болест
 2. Адолесцентна психоза
 3. Акутна психоза
 4. Акутна стресна реакција и посттрауматско стресно растројство
 5. Аутизам
 6. Биполарно растројство
 7. Влијание на психијатриската болест кај родителите на детето
 8. Двојна дијагноза (ментално растројство и злоупотреба на супстанции)
 9. Делузивно растројство
 10. Депресија
 11. Депресија кај адолесцентите
 12. Депресија, лекови и соматска болест
 13. Злоупотреба на супстанции од страна на адолесцентите
 14. Инфериорни лица
 15. Истоштеност
 16. Кратки интервенции кај тешко консумирање алкохол
 17. Лекови кои се користат при психијатриски итни случаи
 18. Маргинализација на адолесценти
 19. Ментални растројства како последица на органска болест
 20. Насилен пациент
 21. Невролептичен малиген синдром
 22. Опсесивно компулсивно растројство
 23. Опсесивно компулсивно растројство кај деца
 24. Пациент со зависност од лекови во примарната здравствена заштита
 25. Пациент со психосоматски симптоми
 26. Пациент со ризик за суицид
 27. Постпартална психоза и други постпартални психијатриски растројства
 28. Препознавање и дијагностицирање на депресијата
 29. Психијатриска евалуација и упатување на третман на адолесценти
 30. Психоза кај стари лица
 31. Психофармакотерапија кај деца и кај адолесценти
 32. Растројства на поведението кај деца и кај адолесценти
 33. Растројства на приспособување
 34. Ризик од самоубиство
 35. Суицидно однесување во детството
 36. Терапија со клозапин
 37. Тиранизирање на училиште
 38. Транссексуализам
 39. Третман на деменција
 40. Третман на зависности од дрога
 41. Хипервентилација
 42. Шизофренија

Преземи ги сите упатства од областa Психијатрија, на овој линк

Остави коментар