Сектор за нормативно – правни и управни работи

Унифицирани формулари на фактури и извештаи кои треба задолжително да се доставуваат до министерството за здравство поединечно според програмите за кои се однесуваат обрасците

Унифицирани формулари на фактури и извештаи  кои треба задолжително да се доставуваат до министерството за здравство  поединечно  според програмите  за кои се однесуваат  обрасците       ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ_____________ РЕДОВНА СМЕТКА________________ Депонент:__________________________ ЕДБ:_______________________________ Тел.________________________________ Е-mail:______________________________ _________,_________2016 година До Министерство за здравство – Сектор за  нормативно-правни, управни работи и здравствено осигурување -Скопје   Ф А […]

Објавено на март 10, 2016 Повеќе →
Предлог – Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции

Предлог – Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции

Член 1                 Во Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Макеоднија“ бр.103/08, 124/10, 164/13 и 149/15) во член 3 по точката 30 се додаваат три нови точки 31, 32 и 33, кои гласат: 31. „Коноп“ се сите надземни свежи или суви делови на растението, освен семето од различни […]

Објавено на декември 22, 2015 Повеќе →
Модел на статут на јавни здравствени установи

Модел на статут на јавни здравствени установи

Почитувани, на следниве линкови можете да ги преземете моделите на статути за јавна здравствена установа. Модел на статут на јавна здравствена установа – Здравствен дом Модел на статут на јавна здравствена установа – Општа болница Модел на статут на јавна здравствена установа – Специјална болница Модел на статут на јавна здравствена установа – Клиничка болница […]

Објавено на април 3, 2015 Повеќе →
Сектор за нормативно – правни  и управни работи

Сектор за нормативно – правни и управни работи

Секторот за нормативно – правни  и управни работи подготвува нацрти на закони и подзаконски акти од областа на здравството, проучува прописи од областа на здравството; подготвува анализи, информации, извештаи и мислења; разменува информации, мислења и искуства во соработка со другите органи на управата и води управни постапки за основање и статусни промени на здравствените установи. Секторот  […]

Објавено на декември 21, 2012 Повеќе →