Сектор за нормативно – правни и управни работи

Унифицирани формулари на фактури и извештаи кои треба задолжително да се доставуваат до министерството за здравство поединечно според програмите за кои се однесуваат обрасците

Унифицирани формулари на фактури и извештаи  кои треба задолжително да се доставуваат до министерството за здравство  поединечно  според програмите  за кои се однесуваат  обрасците       ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ_____________ РЕДОВНА СМЕТКА________________ Депонент:__________________________ ЕДБ:_______________________________ Тел.________________________________ Е-mail:______________________________ _________,_________2016 година До Министерство за здравство – Сектор за  нормативно-правни, управни работи и здравствено осигурување -Скопје   Ф А […]

Предлог – Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции

Член 1                 Во Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Макеоднија“ бр.103/08, 124/10, 164/13 и 149/15) во член 3 по точката 30 се додаваат три нови точки 31, 32 и 33, кои гласат: 31. „Коноп“ се сите надземни свежи или суви делови на растението, освен семето од различни […]

Модел на статут на јавни здравствени установи

Почитувани, на следниве линкови можете да ги преземете моделите на статути за јавна здравствена установа. Модел на статут на јавна здравствена установа – Здравствен дом Модел на статут на јавна здравствена установа – Општа болница Модел на статут на јавна здравствена установа – Специјална болница Модел на статут на јавна здравствена установа – Клиничка болница […]

Сектор за нормативно – правни и управни работи

Секторот за нормативно – правни  и управни работи подготвува нацрти на закони и подзаконски акти од областа на здравството, проучува прописи од областа на здравството; подготвува анализи, информации, извештаи и мислења; разменува информации, мислења и искуства во соработка со другите органи на управата и води управни постапки за основање и статусни промени на здравствените установи. Секторот  […]