Државен секретар

 

Име и презиме: Насуф Ипчја 
Emri dhe Mbiemri: Nasuf Ipçja

Датум и место на раѓање: 21.11.1981,  Кичево, Република Македонија

Data dhe vendi i lindjes: 21.11.1981, Kërçovë,Republika e Maqedonisë

Брачна сотстојба: женет
Gjendja martesorе: i martuar

 

Образование:
Shkollimi:

Постдипломски студии, Правен факултет, Универзитет „ ДУТ “- Tетово, Република Македонија (во тек)
Studimet posdiplomike,Fakulteti juridik,Univerziteti ”USHT”-Tetovë-Republika e Maqedonisë (në vijim)
2000 – 2004 
Правен факултет, Универзитет „ ДУТ “- Tетово, Република Македонија
Fakulteti juridik,Univerziteti ”USHT”-Tetovë-Republika e Maqedonisë
Семинар на тема: Политики на Европската Унија
Вовед во процесот на креирање на јавна политика во ЕУ, Заедничкиот пазар и политика на конкурентност, Економска и монетарна унија, Социјална политика, Индустриска политика, истражување и развој, енергетска политика, Регионална политика, слобода, бездбедност и правда, Заедничка надворешна и безбедносна политика.
Seminare me temë : Politikat e Unionit EuropianHyrje në procesin e krijimit të politikave publike në UE,Tregu i përbashkët dhe politikat konkuruese, Unioni ekonomik dhe monetar, Politikat sociale, Politikat industriale, kërkim dh zhvillim, Politikat energjetike, Politikat regjionale, lirija, sigurimi dhe drejtësia, Politika e përbashkët e jashtme dhe politikat e sigurimit.

Работно искуство:
Përvoja në punë:

2005- 2009
Советник во општина “Осломеј“
Këshilltar në komunën e „Osllomes“
2005 – 2011
Фонд за здравствено осигурување на Македонија Подрачна служба-Кичево
Fondi për Sigurim Shëndetësor i Maqedonisë Njësija rajonale-Kërçovë
Стручен соработник за право во здравствено осигурување и регрес.
Bashkëpunëtor profesional për të drejtat e sigurimit shëndetësor dhe regres

Странски јазици:
Gjuhë të huaja:

англиски
anglisht

Контакт:
Kontakti:

Е-mail: nasuf.ipcja@zdravstvo.gov.mk
Tel: 02 3232571
Fax: 02 3119697