ЗАМЕНИК МИНИСТЕР

ИЛИР ХАСАНИ

Д-р Илир Хасани е роден 23.05.1977 година во Куманово, каде завршил основно и средно образование. На Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје се запишал во учебната 1994/95 година, а дипломирал во 2001 година, со среден успех 8,8. По завршениот задолжителен лекарски стаж се вработил во приватната здравствена установа „Зана“ како доктор по општа практика. Од 2003 година волонтирал на Клиниката за трауматологија во Скопје, каде што бил активно вклучен во секојдневната практика. На Клиниката за трауматологија се вработил во 2004 година. Со звањето специјалист по општа хирургија се здобил на 27.6.2008 година. Во 2006 е избран за помлад асистент, во 2011 за асистент, а во 2015 година избран за асистент-докторанд на Медицинскиот факултет по предметот хирургија.

Од 2009 до 2010 ја вршел функција в.д. директор на Клиника за ортопедски болести при Клинички центар-Скопје. Во 2009 година бил избран за национален претставник на Здружениот медицински комитет при НАТО силите. Во јуни 2010 година бил именуван за заменик-кординатор на хируршки клиники со Ургентен центар, КАРИЛ и Клиника за ортопедски болести. Во периодот од 2011 до 2017 година е раководител на Ургентниот хируршки центар каде максимално придонесува кон организирање на ургентната служба, ургентното дијагностицирање и ургентното згрижување на акутно хируршки болни во нормални услови и во услови на масовни случувања. Од 2017 e именуван за директор на ЈЗУ УК за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје. Во 2017 бил именуван за национален советник на Министерот за здравство.

Во 2018 година завршил и супспецијализацијата по трауматологија, со што стана супспецијалист трауматолог.

Во март 2018 ги заврши докторските студии по пбласта трауматологија на коскено-зглобниот систем на Медицинскиот Факултет во Скопје, додека научен соработник е избран во јуни 2019 година при истиот Факултет.

Има учествувано на повеќе конгреси, симпозиуми и други стручно-научни собири од меѓународен и од национален карактер како поканет предавач и е автор и коавтор на повеќе трудови, кои се рецензирани во списанија и билтени на конгреси и симпозиуми.

Има воведено за првпат во Република северна Македонија неколку нови методи во современата трауматологија, во потесно подрачје во третманот на патологиите на ацетабулум, карлица и рбетен столб, коишто нови методи се веќе апсолвирани во Клиниката за трауматологија и се користат рутински.

Во мај 2020 е изабран како национален делегат од Република Северна Македонија во најголемата светска организација на трауматолози и ортопеди SICOT: 

Одлично го познава англискиот јазик, со меѓународно признат сертификат од универзитетот во Кембриџ. Има познавање на германскиот јазик и поседува исклучителни компјутерски вештини.

Член е на Македонското лекарско друштво, Македонското друштво на ортопеди и трауматолози, Ao Alumni association, AO Spine Association, Црвениот крст на РМ и активен член на SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie).

Остави коментар