Day: јануари 16, 2014

Документација од јавна набавка на нова опрема – Рентген апарати, дигитална PACS архива, дијагностичка работна станица и резачи на Дикон – ЦД/ДВД

  1. Тековна состојба на правното лице во моментот на поднесување на понуда, каде што се утврдува дека фирмата Висарис МКД ДООЕЛ Скопје е основана и е во сопственост на едно лице 2. Документ за регистрирана дејност каде се гледа дека сопственичката структира е друштво со ограничена одговорност на едно лице – ДООЕЛ 3. Образец […]