ТЕРЕНСКАТА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОДОЛЖУВА УТРЕ ВО НАД 70 НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Теренската вакцинација, утре 14 јули ќе се одвива во овие населени места во секоја од следните општини:  

Скопје – Петровец, Ржаничино, Огњанци, Ќојлија, Горно Коњари, Средно Коњари,  

Долно Коњари, Чифлик, Сушица, Катланово  

Кратово – Туралево, Шлегово  

Виница – Пеклани, Трсино, Трстија  

Демир Хисар – Стругово, Кутретино, Суводол  

Струга – Мислодежда, Богојци, Поум  

Крушево – Бучин  

Ростуше – Маврови Анови  

Струмица – Раборци, Попчево  

Неготино – Црвени Брегови, Курија, Војшаници  

Пробиштип – Ратавица  

Валандово – Дедели и Собри  

Берово – Двориште  

Кочани – Спанчево  

Кичево – Црвивци, Мамудовци  

Кавадарци – Сопот, Марена  

Битола – Буково, Крстоар, Бистрица, Олевени, Барешани, Канино  

Охрид – Горно и Долно Средоречје, Грко Поле, Лешани, Велмеј, Брежани  

Македонски Брод – Брест  

Велес – Мелница, Лисиче, Г.Врановци  

Крива Паланка – Жидилово, Узем  

Кумановски и липковски регион – Мл. Нагоричане, Војник, Стрезовце, Орах, Ругинце, Дренак, Клечовце, Зубовце, Јачинце, Довезенце, Бељаковце, Мургаш, Новосељане и Косматац  

Штип – Стар Караорман, Нов Караорман, Таринци  

Процесот за теренска вакцинација е организиран во соработка со здавствените домови од секој град, локалната самоуправа и месните заедници.  

Сподели на:

Related Posts