РЕШЕНИЕ за формирање на цена на ГЕНЕРИЧКИ лек

grb-na-rm

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Бр. _________                                                                                                                                                                                                                 ул. 50-та Дивизија бр. 14, Скопје

Датум                  2016 година                                                                                                                                                                                            тел: 02-3112-500

 

Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските средства (,,Службен весник на РМ” бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,141/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/1, 7/16 и 53/16)  и членовите 13, 14 и 15 став 1 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите (“Службен весник на РМ“, бр. 156/11, 45/12,19/13,177/15 и 15/16 ), постапувајќи по барањето на АКТАВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛИМИТЕД Претставништво-Скопје бр. 14- 704 /1  од 20.10.2016 година, за формирање на цена на лекот на големо и мало, Министерството за здравство донесе

 

Р Е Ш Е Н И Е

за формирање на цена на ГЕНЕРИЧКИ лек

 

 1. На АКТАВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛИМИТЕД Претставништво-Скопје, СЕ ФОРМИРААТ cenite na lekovite, во кои се содржани цена на лекот во prometот na golemo i цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 CAPECITABINE ACTAVIS (capecitabine)  филм-обложена таблета 500 mg, 120 таблети (блистер 12 х 10)/кутија ACTAVIS Group PTC ehf., Хафнарфјордур, Исланд 6558.67 1200 7,758.67 8,146.60
2 DONECEPT (donepezil) филм-обложена таблета 5mg,  28 таблети (блистер 4х7)/кутија ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 1048.96 25% 1,311.20 1,376.76
3 LERCANIDIPIN ACTAVIS (lercanidipine) филм-обложена таблета 10 mg, 28 таблети (блистер 4×7)/кутија BALKANPHARMA-DUPNITZA AD, Дупница, Бугарија, ACTAVIS hf., Хафнарфјордур, Исланд, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 215.49 28% 275.83 289.62
4 LEZRA  (letrozole) филм-обложени таблети  2,5 mg, 30 (блистер 3 х 10)/кутија S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L., Букурешт, Романија 1731.22 20% 2,077.46 2,181.34
6 REMIRTA (mirtazapine) филм-обложена таблета 45 mg, 30 таблети (блистер 3х10)/кутија ACTAVIS hf., Хафнарфјордур, Исланд, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 413 25% 516.25 542.06
7 МОNTELUKAST ACTAVIS (montelukast) таблета за џвакање 5mg, 28 таблети (блистер 4х7)/кутија ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 544.5 25% 680.63 714.66
8 МОNTELUKAST ACTAVIS (montelukast) таблета за џвакање 4 mg, 28 таблети (блистер 4х7)/кутија ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 520 25% 650.00 682.50
9 МОNTELUKAST ACTAVIS (montelukast) филм-обложена таблета 10 mg, 28 таблети (блистер 4х7)/кутија ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 552.00 25% 690.00 724.50
10 МYCOFENOLAT MOFETIL ACTAVIS (mycophenolic acid) капсула тврда 250mg, 100 капсули ( блистер 10х10)/кутија ACTAVIS Group PTC ehf., Хафнарфјордур, Исланд 1,896.46 20% 2,275.75 2,389.54
11 RAMIPRIL (ramipril) таблета 5mg, 28 таблети (блистер 4х7)/кутија BALKANPHARMA-DUPNITZA AD, Дупница, Бугарија, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 158.68 28% 203.11 213.27
13 RAMIPRIL PLUS(ramipril, hydrochlorothiazide) таблета 2,5 mg/12,5 mg;  28 таблети (блистер 2×14)/кутија ACTAVIS hf., Хафнарфјордур, Исланд, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 131.73 28% 168.61 177.05
14 RAMIPRIL PLUS(ramipril, hydrochlorothiazide) таблета 5 mg/25 mg;  28 таблети (блистер 2×14)/кутија ACTAVIS hf., Хафнарфјордур, Исланд, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 200 28% 256.00 268.80
16 EROTON (sildenafil) филм-обложена таблета 50 mg, 4 таблети (блистер 1х4)/кутија ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 734.77 25% 918.46 964.39
17 EROTON (sildenafil) филм-обложена таблета 100 mg, 4 таблети (блистер 1х4)/кутија ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 932.63 25% 1,165.79 1,224.08
18 VALTENSIN PLUS (valsartan, hydrochlorothiazide) филм-обложена таблета 160 mg/ 25mg, 28 таблети (блистер 4х7)/кутија BALKANPHARMA-DUPNITZA AD, Дупница, Бугарија, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 397 25% 496.25 521.06
19 VALTENSIN PLUS (valsartan, hydrochlorothiazide) филм-обложена таблета 160 mg/ 12,5mg, 28 таблети (блистер 4х7)/кутија BALKANPHARMA-DUPNITZA AD, Дупница, Бугарија, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 414.68 25% 518.35 544.27
20 VALTENSIN PLUS (valsartan, hydrochlorothiazide) филм-обложена таблета 80 mg/ 12,5mg, 28 таблети (блистер 4х7)/кутија BALKANPHARMA-DUPNITZA AD, Дупница, Бугарија, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 261.33 28% 334.50 351.23
21 VELAHIBIN (venlafaxine) филм-обложена таблета  37,5mg ; 28 таблети (блистер 2х14)/кутија ZDRAVLJE A.D., Лесковац, Србија 142.56 28% 182.48 191.60

 

 1. На АЛВОГЕН ДОО БАРИЦЕ Претставништво Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 DONEPEZIL ALVOGEN (donepezil), 5 mg филм-обложена таблета, 28 таблети (блистер 2 x 14)/кутија ALVOGEN PHARMA d.o.o., Барице, Србија 1,048.96 25% 1,311.20 1,376.76
2 ALVODRONIC (ibandronic acid), 2 mg/ 2 ml, концентрат за раствор за инфузија,1 стаклена ампула x 2 ml/ кутија PHARMATHEN S.A., Палини/Атики, Грција 3626.85 20% 4,352.22 4,569.83
3 MEROPENEM HOSPIRA (meropenem), 1000 mg, прашок за раствор за инјектирање или инфузија, 10 стаклени вијали x 1g/ кутија HOSPIRA UK Limited, Варвикшир, Обединето Кралство 6472.18 1,200.00 7,672.18 8,055.79
4 ALVOKAST (montelukast), 5 mg, таблети за џвакање, 28 таблети (блистер 2 x 14)/ кутија ALVOGEN Pharma doo Barice, Пландиште, Србија 544.50 25% 680.62 714.65
5 ALVOKAST (montelukast), 10 mg, филм-обложени таблети, 28 таблети (блистер 2 x 14)/ кутија ALVOGEN Pharma doo Barice, Пландиште, Србија 552.00 25% 690.00 724.50

 

 1. На АЛВОГЕН ПХАРМА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Гевгелија СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 LERCOR (lercanidipine), 10 mg, филм-обложени таблети, 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија Torrent Pharmaceuticals Ltd., Гујарат, Индија, Torrent Pharmaceuticals Limited Baddi Plant, Солан, Индија 152.84 28% 195.63 205.41
2 LERCOR (lercanidipine), 20 mg, филм-обложени таблети, 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија Torrent Pharmaceuticals Ltd., Гујарат, Индија, Torrent Pharmaceuticals Limited Baddi Plant, Солан, Индија 184.14 28% 235.70 247.48
3 FEMAPLEX (letrozole), 2,5 mg, филм-обложени таблети, 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија GENEPHARM S.A, Палини/Атики, Грција 1731.22 20% 2,077.46 2,181.33

 

 1. На АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 PIMEF  (cefepime)

prasok za rastvor za inj ili infuzija 2 g x 5

АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ 3,869.75 20.00% 4,643.70 4,875.89

 

 1. На БЕЛУПО ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ cenite na lekovite, во кои се содржани цена на лекот во prometот na golemo i цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 CALIXTA (mirtazapine), 30 филм обл.таблети x30mg (блистер 2 х 15)/кутија BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 343 25% 428.75 450.19
2 RUDAKOL (mebeverine) , 50 таблети x135mg; во темен стаклен контејнер/кутија BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 450 25% 562.5 590.63
3 PINOX  (lercanidipne), 28 филм-обложени таблети x 10mg;(блистер 1 х 28)/кутија BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 215.49 28% 275.83 289.62
4 URUTAL  (betahistine) , 100 таблети x 8 mg, во темен стаклен контејнер/кутија BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 341.25 25% 426.56 447.89
5 MIROBACT (mupirocin) , Al туба х 15 g/кутија 20 mg/1 g BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 214 28% 273.92 287.62
6 BELOGENT (betamethasone, gentamicin) , крем  0,5 mg/1 mg/1 g; Al туба х 15 g/кутија BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 114.8 18% 135.46 142.24
7 ZOLTEX (pantoprazole), 14 гастрорезистентни таблети (блистер 2 х 7)/кутија 40 mg BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 154.03 28% 197.16 207.02
8 Q-PIN (quetiapine) 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 200 mg BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 1,800.00 20% 2160 2268
9 Q-PIN (quetiapine), 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 100 mg BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 1,200.00 24% 1,488.00 1,562.40
10 Q-PIN (quetiapine) , 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 25 mg BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 667 25% 833.75 875.44
11 ADIABEN (repaglinide) , 90 таблети (блистер 9 х 10)/кутија 0,5 mg BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 315.35 25% 394.19 413.9
12 ADIABEN (repaglinide) , 90 таблети (блистер 9 х 10)/кутија 1 mg BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 347.91 25% 434.89 456.63

 

 1. На ВОРВАГ ФАРМА Гмбх и Ко.Кг Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 GABAGAMA (gabapentin), 300 mg x 50 капсули, тврда (блистер 5 х 10)/кутија 300 mg Worwag Pharma GmbH&Co. KG,  Боблинген, Германија 635 25% 793.75 833.44
2 THIOGAMMA(Tioctic acid) 600, 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 600 mg Worwag Pharma GmbH&Co. KG,  Боблинген, Германија 1250 19% 1487.5 1561.87

 

 1. На ГАЛЕНИКА АД Белград Претставништво- Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 ITANEM, (meropenem),прашок за раствор за инјектирање или инфузија  1000 mg,10 стаклени вијали х 1 g/кутија Галеника ад Белград, Р.Србија 6,472.18     1,200.00 7,672.18 8,055.79
2 TRAGAL, (sertraline) 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 50 mg Галеника ад Белград, Р.Србија 206.68 28% 264.55 277.78

 

 1. На ЕУРОЛЕК ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 MUPIRON (mupirocin ) mast 20 mg/1 g,15gr Jadran galenski laboratorij 214 28% 273.92 287.62
2 LATANOX (latanoprost) kapki za oko 0,05 mg/1 ml 2,5 ml Jadran galenski laboratorij 430 25 % 537.5 564.37

 

 1. На ЗЕГИН ДОО Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 BRONCHO-VAXOM (bacterial lysates), капсула тврда, 3.5 mg, 30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија OM Pharma SA, Меирин/Женева, Швајцарија 738.00 25% 922.50 968.63
2 BRONCHO-VAXOM (bacterial lysates), капсула тврда, 7 mg, 30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија OM Pharma SA, Меирин/Женева, Швајцарија 1099.00 25% 1,373.75 1,442.44

 

 1. На КРКА-ФАРМА ДООЕЛ Скопје, СЕ ФОРМИРААТ cenite na lekovite, во кои се содржани цена на лекот во prometот na golemo i цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 AMPRIL (ramipril), таблета, 10 mg х 28 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 173.59 28% 222.20 233.30
2 ATORIS (atorvastatin), филм-обложена таблета, 60 mg х 30 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 346.00 25% 432.50 454.13
3 CEZERA (levocetirizin), филм-обложена таблета, 5 mg х 10 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 89.00 28% 113.92 119.62
4 CEZERA (levocetirizine), филм-обложена таблета, 5 mg х 30 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 173.59 28% 222.20 233.30
5 ECANSYA (capecitabine), филм-обложена таблета, 500 mg х 120 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 6,558.67 1,200 7,758.67 8,146.60
6 ENAP (enalaprilat), раствор за инјектирање, 1,25 mg/1 ml, 5 ампули х 1 ml KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 932.00 22.90% 1,145.38 1,202.65
7 ENYGLID (repaglinid), таблета, 0,5 mg х 90 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 315.35 25% 394.19 413.90
8 ENYGLID (repaglinid), таблета, 1 mg х 90 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 347.91 25% 434.89 456.63
9 ENYGLID (repaglinid), таблета, 1 mg х 30 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 116.00 28% 148.48 155.90
10 ENYGLID (repaglinid), таблета, 2 mg х 30 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 117.25 28% 150.08 157.58
11 FINPROS (finasterid), филм-обложена таблета, 5 mg x 28 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 350.00 25% 437.50 459.38
12 KVENTIAX (quetiapin), филм-обложена таблета, 25 mg х 60 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 667.00 25% 833.75 875.44
13 KVENTIAX (quetiapin), филм-обложена таблета, 100 mg х 60 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 1,200.00 24.18% 1,490.14 1,564.64
14 KVENTIAX (quetiapin), филм-обложена таблета, 150 mg х 60 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 1,600.00 20% 1,920.00 2,016.00
15 KVENTIAX (quetiapin), филм-обложена таблета, 200 mg х 60 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 1,800.00 20% 2,160.00 2,268.00
16 LORTANDA (letrozol), филм-обложена таблета, 2,5 mg x 30 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 1,731.22 20% 2,077.46 2,181.34
17 MIRZATEN (mirtazapin), филм-обложени таблета, 30 mg х 30 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 342.00 25% 427.50 448.88
18 MIRZATEN (mirtazapin), филм-обложени таблети, 45 mg х 30 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 413.00 25% 516.25 542.06
19 MONKASTA (montelukast), таблета за џвакање , 5 mg х 28 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 544.50 25% 680.63 714.66
20 MONKASTA (montelukast), филм-обложена таблета, 10 mg х 28 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 552.00 25% 690.00 724.50
21 NOLPAZA (pantoprazol), гастрорезистентна таблета, 40 mg x 14 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 154.03 28% 197.16 207.02
22 OPRYMEA (pramipexol), таблета со продолжено ослободување, 0,375 mg х 10 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 145.70 28% 186.50 195.82
23 OPRYMEA (pramipexol), таблета со продолжено ослободување, 0,75 mg х 30 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 843.61 25% 1,054.51 1,107.24
24 OPRYMEA (pramipexol), таблета, 0,18 mg х 30 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 240.33 28% 307.62 323.00
25 VALSACOMBI (valsartan, hydrochlorothiazide), филм-обложена таблета, 80mg / 12,5mg x 30 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 280.00 28% 358.40 376.32
26 VIZARSIN (sildenafil), филм-обложена таблета, 50 mg х 4 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 734.77 25% 918.46 964.39
27 VIZARSIN (sildenafil), филм-обложена таблета, 100 mg х 4 таблети KRKA tovarna zdravil d.d. – Ново место, Р. Словенија 932.63 25% 1,165.79 1,224.08

 

 1. На ЛЕК Скопје Дооел СЕ ФОРМИРААТ cenite na lekovite, во кои се содржани цена на лекот во prometот na golemo i цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 ACIPAN (pantoprazole), гастрорезистентна таблета, 40mg,       14 таблети (блистер 1×14)/кутија SALUTAS Pharma GmbH-Барлебен,Германија/ LEK S.A.-Варшава,Полска/ LEK farmacevtska družba d.d.,Љублљана/ Лендава,Словенија 154.03 28% 197.16 207.02
2 DUPLICAM  (meloxicam), таблета, 15mg, 20 таблети (блистер 2×10)/кутија SALUTAS Pharma GmbH- Барлебен, Германија 150.68 28% 192.87 202.51
3 MEROPENEM LEK  (meropenem), прашок за раствор за инјектирање или инфузија, 1000mg, 10 стаклени вијали/кутија SANDOZ GmbH- Кундл, Австрија 6,472.18 1200 ден 7,672.18 8,055.79
4 OMNITROPE 10mg/1,5ml, (somatropin), раствор за инјектирање, 5 патрони х 1,5ml/кутија SANDOZ GmbH- Кундл, Австрија 46,425.92 1200 ден 47,625.92 50,007.22
5 PIRAMIL (ramipril), таблета, 5mg, 28 таблети (блистер 4×7)/кутија LEK S.A.-Варшава,Полска/ LEK S.A.-Стриков,Полска/ 158.68 28% 203.11 213.27
6 PIRAMIL (ramipril), таблета, 10mg, 28 таблети (блистер 4×7)/кутија LEK S.A.-Варшава,Полска/ LEK S.A.-Стриков,Полска/ 173.59 28% 222.20 233.30
7 PIRAMIL H (ramipril), hydrochlorothiazide, таблета, 2,5mg/12,5mg, 28 таблети (блистер 4×7)/кутија LEK farmacevtska družba d.d.,Љублљана, Словенија/ SALUTAS Pharma GmbH-Барлебен,Германија/ LEK S.A.-Варшава,Полска/ 131.73 28% 168.61 177.05
8 PIRAMIL H (ramipril), hydrochlorothiazide, таблета, 5mg/25mg, 28 таблети (блистер 4×7)/кутија LEK farmacevtska družba d.d.,Љублљана, Словенија/ SALUTAS Pharma GmbH-Барлебен,Германија/ LEK S.A.-Варшава,Полска/ 200.00 28% 256.00 268.80
9 SERTIVA  (sertraline), филм обложена таблета, 50mg, 28 филм обложени таблети (блистер 4×7)/кутија LEK farmacevtska družba d.d.,Љублљана, Словенија 206.68 20.01% 248.04 260.43
10 TRECAPIN (lercanidipine), филм обложена таблета, 10mg, 28 таблети (блистер 2×14)/кутија SALUTAS Pharma GmbH-Барлебен,Германија/ LEK farmacevtska družba d.d.,Љублљана,Словенија 215.49 28% 275.83 289.62
11 ZILDON  (donepezil), филм обложена таблета, 5mg, 28 таблети (блистер 4×7)/кутија LEK farmacevtska družba d.d.,Љублљана, Словенија/ LEK S.A.-Варшава,Полска/ S.C.Sandoz S.R.L.,Таргу Муреш,Романија 1,048.96 25% 1,311.20 1,376.76

 

 1. На МАКЕДОНИЈАЛЕК ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 ALBOTHYL (policresulen), вагинален раствор 36%, темно стаклено шише х 25 ml/кутија) TAKEDA GmbH, Констанц, Германија локација Синген 157.42 28% 201.50 211.57

 

 1. На МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 CAPECITABINE ACCORD (capecitabine)
500 mg филм-обложена
таблета, 120 таблети (блистер 12х10)/кутија
Accord Healthcare
Limited UK
6,558.67 1200 ден 7,758.67 8,146.60
2 FLUOROURACIL (fluorouracil)
50 mg/1ml раствор за инјектирање или инфузија, 1 стаклена вијала x 100ml/кутија
Accord Healthcare
Limited UK
1,014.12 25% 1,267.65 1,331.03

 

 1. На НОБЕЛ ИЛАЧ Претставништво Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 LORDES, (desloratadine), сируп, 2,5 mg/5 ml, 1 стаклено шише х 150 ml + одмерна лажица/кутија NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S Претставништво Скопје 158.17 28% 202.46 212.58

 

 1. На ПЛИВА ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ cenite na lekovite, во кои се содржани цена на лекот во prometот na golemo i цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 KAPECITABIN PLIVA (capecitabine)  филм-обложена таблета 500 mg, 120 таблети (PVC/PVdC/Al блистер 12 х 10)/кутија PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска, INTAS Pharmaceuticals Limited , Ахмедабад, Индија 6558.67 1200 7,758.67 8,146.60
2 KAPECITABIN PLIVA (capecitabine)  филм-обложена таблета 500 mg, 120 таблети (Al/Al блистер 12 х 10)/кутија PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска, INTAS Pharmaceuticals Limited , Ахмедабад, Индија 6558.67 1200 7,758.67 8,146.60
3 KAPECITABIN TEVA  (capecitabine)  филм-обложена таблета 500 mg, 120 таблети (блистер 12 х 10)/кутија TEVA Czech Industries s.r.o. , Опава – Комаров, Чешка, PHARMACHEMIE B.V., Харлем, Холандија 6558.67 1200 7,758.67 8,146.60
4 AVOMIT  (letrozole)  филм-обложена таблета 2,5 mg, 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска, TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Дебрецен, Унгарија 1,731.22 20% 2,077.46 2,181.34
5 PRAMIPEKSOL PLIVA(pramipexole)  таблета 0,18 mg, 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска 240.33 28% 307.62 323.00
6 REODON (repaglinide) таблета 1 mg, 90 таблети (блистер 9 х 10)/кутија PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска 347.91 25% 434.89 456.63
7 REODON (repaglinide)  таблета 0,5 mg,  90 таблети (блистер 9 х 10)/кутија PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска 315.35 25% 394.19 413.90
8 VALPROATE DE SODIUM TEVA SANTE LP (valproic acid, sodium valproate) таблета со продолжено ослободување 500 mg,  30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија MERCKLE GmbH , Блаубојрен, Германија 233.00 28% 298.24 313.15
9 VELAFAX (venlafaxine) таблета  37,5 mg, 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија  таблета PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска 142.56 28% 182.48 191.60

 

 1. На ПРОВИДЕНС доо Загреб, Претставништво во Македонија СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 MEROPENEM PROVIDENS (meropenem)                   прашок за раствор на инјектирање или инфузија 1000mg, 10 вијали х 1000mg / кутија Pharmathen S.A – Palini/Atiki, Грција 6472.18 1200% 7672.18 8055.78

 

 1. На ПХАРАМАС ЛЕКОВИ ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и  цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 КВЕТИАПИН ПхармаС                      (quetiapine), филм-обложена таблета, 25 mg x 60 PharmaS d.o.o., Поповача, Хрватска 667.00 25% 833.75 875.44
2 КВЕТИАПИН ПхармаС                      (quetiapine), филм-обложена таблета, 100 mg x 60 PharmaS d.o.o., Поповача, Хрватска 1,200.00 23% 1,476.00 1,549.80
3 КВЕТИАПИН ПхармаС                      (quetiapine), филм-обложена таблета, 200 mg x 60 PharmaS d.o.o., Поповача, Хрватска 1,800.00 20% 2,160.00 2,268.00
4 МОНТЕЛУКАСТ ПхармаС (montelukast), таблета за џвакање, 5 mg x 28 PharmaS d.o.o., Поповача, Хрватска 544.50 25% 680.63 714.66
5 МОНТЕЛУКАСТ ПхармаС (montelukast), таблета, 10 mg x 28 PharmaS d.o.o., Поповача, Хрватска 552.00 25% 690.00 724.50

 

 1. На РИФАМ ДОО Гостивар СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и  цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 LETRASAN(letrozole) филм-обложена таблета 2.5 mg 30 таблети (блистер 2×15)/кутија DEVA HOLDING A.S. , Карагач, Черкези/Текирдаг, Турција 1731.22 20% 2077,46 2181,34
2 PMS-LETROZOLE (letrozole) таблета 2.5 mg 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија PHARMASCIENCE Inc. , Монтреал, Канада 1731.22 20% 2077,46 2181,34
3 MEROPENEM KABI  (meropenem) 10 вијали х 1000 mg/кутија FACTA Farmaceutici S.p.A, Терамо, Италија 6472,18 1200 7672,18 8055,79

 

 

 1. На СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и  цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 KAPETRAL (capecitabine) филм-обложена таблета 500 mg x 120 таблети (блистер 12 х 10)/кутија REMEDICA Ltd, Лимасол, Кипар 6558.67 1200 7758.67 8146.6
2 CLOZAPINE (clozapine) таблета 25 mg x 50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија REMEDICA Ltd, Лимасол, Кипар 340 25%(85.00) 425 446.25
3 CLOZAPINE (clozapine) таблета 100 mg x 50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија REMEDICA Ltd, Лимасол, Кипар 850.71 25% (212.68) 1063.39  

 

1116.56

 

 

 

4 UNILAT (latanoprost ) капки за око, раствор 50 mcg/1 ml ,1 PE шишенцe со капалка х 2,5 ml/кутија капки за око, UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Братислава, Словачка 430 25%(107.5) 537.5 564.38
5 MEROPENEM (meropenem) прашок за раствор за инјектирање ,1000 mg10 стаклени вијали х 1000 mg/кутија MEDOCHEMIE Ltd, Лимасол, Кипар 6472.18 1200 7672.18 8370.79
6 BERLITHION 600 ( tioctic acid ) капсула, мека 600 mg  X 30 капсули(блистер 2 x 15)/кутија BERLIN – CHEMIE AG, Берлин, Германија 1280 20%(256) 1536 1612.8

 

 1. На ФАРМАГЕН ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 МЕРОПЕНЕМ/АНФАРМ  (meropenem), прашок за раствор за инјектирање или инфузија, 1 g, 10 стаклени вијали х 1 g/кутија ANFARM Hellas S.A. 6,472.18 1200% 7,672.18 8,055.79

 

 1. На ХЕМОФАРМ АД Претставништво Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 Cornelin (lercanidipine) филм-обложена таблета 10 mg, 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија HEMOFARM A.D.-Вршац, Р.Србија 215.49 28% 275.83 289.62
2 Zenix (linezolid) филм-обложена таблета 600 mg, 10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија HEMOFARM A.D.-Вршац, Р.Србија 20,588.66 1200 21,788.66 22,878.09
3 Lemod-Depo (methylprednisolone) суспензија за инјектирање 40 mg/1 ml, 10 стаклени вијали х 1 ml/кутија HEMOFARM A.D.-Вршац, Р.Србија 518.79 25% 648.49 680.91

 

 1. На ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН и др.доо СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 SILETRIS (letrozole) , филм-обложени таблети 2,5 mg, 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија Cell Pharma GmbH – Хановер, Германија 1,731.22 20% 2,077.46 2,181.34
2 LATANOPROST STADA (latanoprost) капки за око, раствор 50 µg/1 ml,  1 LDPE шише со LDPE капалка х 2,5 ml/ кутија STADA Arzneimittel AG, Бад Вилбел, Германија 430.00 25% 537.50 564.38
3 LATANO PLUS T STADA (latanoprost, timolol) капки за око, раствор             (50 µg + 5 mg)/1 ml, 1 LDPE шише х 2,5 ml + LDPE капалка/кутија STADA Arzneimittel AG, Бад Вилбел, Германија 350.00 25% 437.50 459.38
 1. Носителот на решението ја означува ЦЕНАТА НА ЛЕКОТ како податок на надворешното пакување на секој лек што се става во промет, согласно член 83 од Законот за лековите и медицинските средства и ова решение.
 2. Со донесувањето на ова решение престануваат да важат претходно издадените решенија од Министерство за здравство за формирана цена на лек во прометот на големо и прометот на мало, само за лековите кои се дел од ова решение.
 3. 4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.11.2016 година.

 

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Подносителот на барањето има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.


Сподели на:

Related Posts

Остави коментар