Д-р Александар Димитровски

Со набвка на новите апарати и помагала, во голема мерка се подобрува и зголемува успешноста на нашата работа за одредени анестезиолошки процедури. Најважна е безбедноста и задоволството кај пациентите.

Сподели на: