Намалени цени на генерички лекови

grb-na-rm

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРТСВО ЗА ЗДРАВСТВО

ул. 50-та Дивизија бр. 14, Скопје

Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските средства (“Службен весник на РМ“, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,147/13,164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15 и 07/2016) и членовите 13, 14 и 15 став 1 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите (“Службен весник на РМ“, бр. 156/11, 45/12,19/13,177/15 и 15/16 ), Министерството за здравство донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за формирање на цени на ГЕНЕРИЧКИ лек

Ред. Бр. Заштитено име на лек Фармацевтска форма, јачина и пакување Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

 

ALMACIN

 

cps 500 mg x 16

 

amoksicilin

 

ALKALAOID AD

 

76.50

 

15.30%

 

88.20

 

92.61

 

2.

 

 

METADON ALKALOID

 

gutt 10 mg/ml á 100 ml

 

methadone

 

 

ALKALAOID AD

 

 

550.00

 

 

25.00%

 

 

687.50

 

 

721.88

 

 

3.

 

WALZERA

 

tbl 160 mg x 30

 

valsartan

 

ALKALAOID AD

 

569.91

 

25.00%

 

712.39

 

748.01

 

4.

 

ZANFEXA XR

 

cps 75 mg x 30

 

venlafaxin

 

ALKALAOID AD

 

371.70

 

24.60%

 

463.14

 

486.30

 

 

Ред. Бр. Заштитено име на лек Фармацевтска форма, јачина и пакување Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

TRAGAL

 

 

 

 

28 филм обложени таблети 50 mg, (блистер 2 х 14) кутија Sertraline

 

 

 

 

Галеника  АД Белград

 

 

 

 

215.01

 

 

 

 

28%

 

 

 

 

275.21

 

 

 

 

288.97

 

 

 

 

 

Ред. Бр. Заштитено име на лек Фармацевтска форма, јачина и пакување Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 AIRFLUSAL FORSPIRO

 

 

 

 

 

 

 

50mcg/250mcg, прашок за инхалирање, поделен, 50mcg/250mcg, 1 PE инхалатор х 60 одмерни дози (блистер)/кутија salmeterol, fluticasone

 

 

 

 

 

 

 

LEK Pharmaceuticals d.d.- Љубљана, Словенија/ LEK Pharmaceuticals d.d.- Лендава, Словенија/ SALUTAS Pharma GmbH- Барлебен, Германија/ Aeropharm Pharma GmbH- Рудолштад, Германија

 

 

 

1,682.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,957.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.055,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 AIRFLUSAL FORSPIRO

 

 

 

50mcg/500mcg, прашок за инхалирање, поделен, 50mcg/500mcg, 31 PE и4нхалатор х 605 одмерни доз6и (бли7стер)/кутија salmeterol, fluticasone

 

 

 

LEK Pharmaceuticals d.d.- Љубљана, Словенија/ LEK Pharmaceuticals d.d.- Лендава, Словенија/ SALUTAS Pharma GmbH- Барлебен, Германија/ Aeropharm Pharma GmbH- Рудолштад, Германија

 

2.213,58

 

 

 

 

20,00%

 

 

 

 

2.656,30

 

 

 

 

2,789.11

 

 

 

 

3 DUPLICAM

 

 

 

 

15mg, таблета, 15mg, 20 таблети (блистер 2×10)/кутија Meloxicam

 

 

 

 

SALUTAS Pharma GmbH- Барлебен, Германија

 

 

 

153.24

 

 

 

 

28.00%

 

 

 

 

196.15

 

 

 

 

205.95

 

 

 

 

4 ESCITALOPRAM LEK

 

 

 

 

10mg, филм-обложена таблета, 10mg, 28 таблети (блистер 4×7)/кутија Escitalopram

 

 

 

 

 

SALUTAS Pharma GmbH- Барлебен, Германија/ SALUTAS Pharma GmbH- Герлинген, Германија/ LEK S.A.- Варшава, Полска/ LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана, Словенија 229.44

 

 

 

 

 

 

28.00%

 

 

 

 

 

 

293.68

 

 

 

 

 

 

308.37

 

 

 

 

 

 

5 KETONAL FORTE

 

 

 

 

 

 

100mg, филм-обложена таблета, 100mg, 20 таблети (темен стаклен контејнер)/кутија Ketoprofen

 

 

 

 

 

 

 

LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана, Словенија

 

 

 

 

 

 

93.26

 

 

 

 

 

 

 

 

14.57%

 

 

 

 

 

 

 

 

106.85

 

 

 

 

 

 

 

 

112.19

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PIRAMIL

 

 

 

 

2,5mg, таблета, 2,5mg, 28 таблети (блистер 4×7)/кутија Ramipril

 

 

 

 

LEK S.A.- Варшава, Полска/ LEK S.A.- Стриков, Полска

 

 

 

93.33

 

 

 

 

28.00%

 

 

 

 

119.46

 

 

 

 

125.44

 

 

 

 

 

 

7 PIRAMIL

 

 

 

 

5mg, таблета, 5mg, 28 таблети (блистер 4×7)/кутија Ramipril

 

 

 

 

LEK S.A.- Варшава, Полска/ LEK S.A.- Стриков, Полска

 

 

 

160.25

 

 

 

 

 

28.00%

 

 

 

 

 

205.12

 

 

 

 

 

215.38

 

 

 

 

 

 

8 PIRAMIL H 2,5mg/12,5mg, таблета, 2,5mg/12,5mg, 28 таблети (блистер 2×14)/кутија ramipril, hydrochlorothiazide LEK farmacevtska družba d.d.- Љубљана, Словенија, SALUTAS Pharma GmbH- Барлебен, Германија, LEK S.A.- Варшава, Полска 133.09

 

28.00%

 

170.36

 

178.87

 

9 FLUDARABIN “Ebewe”

 

 

 

 

 

 

50mg/2ml, концентрат за раствор за инјектирање или инфузија, 50mg/2ml, 1 стаклена вијала х 2ml/кутија Fludarabine

 

 

 

 

 

 

 

Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG – Унтерах, Австрија

 

 

 

 

 

 

4,527.66

 

 

 

 

 

 

 

20.00%

 

 

 

 

 

 

 

5,433.19

 

 

 

 

 

 

 

5,704.85

 

 

 

 

 

 

 

 

Заштитено име на лек  Фармацевтска форма, јачина и пакување   Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

Кветиапин

ПхармаС

филм-обложена таблета, 25 mg x 60 quetiapine PharmaS d.o.o., Поповача, Хрватска 691.14 25% 863.93 907.12
Кветиапин

ПхармаС

филм-обложена таблета, 100 mg x 60 quetiapine PharmaS d.o.o., Поповача, Хрватска 1241.78 20% 1,490.14 1,564.64
Кветиапин

ПхармаС

филм-обложена таблета, 200 mg x 60 quetiapine

 

PharmaS d.o.o., Поповача, Хрватска 1,851.00 20% 2,221.20 2,332.26

 

Ред. Бр. Заштитено име на лек, Фармацевтска форма, јачина и пакување Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 SINDARABIN,1 вијала х 2 ml/кутија 50 mg/2 ml fludarabine S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L., Букурешт, Романија 4.527,66 20% 5.433,19 5.704,85
2. IMECITIN, 10 вијали/кутија 500 mg/500 mg imipenem, cilastatin FACTA Farmaceutici S.p.A, Терамо, Италија 4120,08 20% 4944,09 5.191,29
3 REMITRA, 30 филм-обложени таблети (блистер 3 x 10)/кутија 45 mg mirtazapine ACTAVIS hf., Хафнарфјордур, Исланд, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 434,65 25% 543,31 570,48
4 RAMIPRIL, 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mg ramipril BALKANPHARMA-DUPNITZA AD, Дупница, Бугарија, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 160,25 28% 205,12 215,38
5 RAMIPRIL, 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 2,5 mg ramipril BALKANPHARMA-DUPNITZA AD, Дупница, Бугарија, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 93,33 28% 119,46  

 

 

 

 

125,43

6 RAMIPRIL PLUS, 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 2,5 mg/12,5 mg ramipril, hydrochlorothiazide ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 133,09 28% 170,36 178,88
7 TOPOTECAN ACTAVIS, 1 стаклена вијала х 4 mg/кутија 4 mg topotecan S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L., Букурешт, Романија 4547,05 20% 5456,46 5.729,28
8 VALTENSIN, 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 160 mg valsartan BALKANPHARMA-DUPNITZA AD, Дупница, Бугарија, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 278,45 28% 356,41 374,23
9 VALTENSIN, 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 80 mg valsartan BALKANPHARMA-DUPNITZA AD, Дупница, Бугарија, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 180,275 28% 230,75 242,29
10 VALTENSIN PLUS, 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 80 mg/12,5 mg valsartan, hydrochlorothiazide BALKANPHARMA-DUPNITZA AD, Дупница, Бугарија, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 297,945 28% 381,37 400,44
11 VELAHIBIN, 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 75 mg venlafaxine ZDRAVLJE A.D., Лесковац, Србија 279,09 28% 357,23 375,09

 

Ред. Бр. Заштитено име на лек, Фармацевтска форма, јачина и пакување Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 PITOXIL-SANOVEL
филм-обложени таблети
400mg x 7
(блистер1 x 7)
moxifloxacin Sanovel Ilac San.ve T.A.S
Silivri -Истанбул Турција
816,40 25% 1.020,50 1.071,52

 

Ред. Бр. Заштитено име на лек, Фармацевтска форма, јачина и пакување Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 NIVESTIM, раствор за инјектирање или инфузија, 300 mcg/0,5 ml (30ME/0,5ml), 5 наполнети инјекциски шприца x 0,5 ml со игла/ кутија filgrastim HOSPIRA Enterprises B.V., Алмере, Холандија 9.639,20 1200 ден. 10.839,20 11.381,16

 

Ред. Бр. Заштитено име на лек, Фармацевтска форма, јачина и пакување Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 INFLECTRA, прашок за концентрат за раствор за инфузија, 1 стаклена вијала x 100 mg/ кутија infliximab HOSPIRA Enterprises  B.V., Алмере, Холандија 24.748,03 1.200,00 25.948,03 27.245,43
Ред. Бр. Заштитено име на лек, Фармацевтска форма, јачина и пакување Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 CITRAM 28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 10 mg escitalopram BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 229,44 28% 293,68 308,37
2. LORSILAN 30 таблети x 1mg (блистер 3 х 10)/кутија lorazepam BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 68,93 17% 80,65 84,68
3. PORTALAK сируп, HDPE шише х 500 ml lactulose BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 287,20 28% 367,62 386,00
4. IRUMED 30 таблети x 10mg; (блистер 1 х 30)/кутија) lisinopril BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 99,18 28% 126,94 133,29
5. Q-PIN 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 25 mg quetiapine BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 691,14 25% 863,93 907,12
6. Q-PIN 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 100 mg quetiapine BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 1.241,78 20% 1.490,14 1.564,64
7. Q-PIN 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 200 mg quetiapine BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 1.851,00 20% 2.221,20 2.332,26

 

Ред. Бр. Заштитено име на лек, Фармацевтска форма, јачина и пакување Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. Sonalia 28 film tblx 50 sertralin Jadran galenski laboratotrij-Hrvatska 215,01 28% 275,00 288,75
2. Latanox sol.x2,5 ml 50 mcg/1 ml latanoprost Jadran galenski laboratotrij-Hrvatska 434,00 25% 542,50 569,62

 

Ред. Бр. Заштитено име на лек, форма и јачина Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 AMPRIL tbl 28 x 2,5mg ramipril KRKA d.d. Novo Mesto Slovenija 93,33 28% 119,46 125,44
2 ELICEA, филм-обложена таблета, 10 mg х 28 таблети escitalopram KRKA d.d. Novo Mesto Slovenija 229,44 28% 293,68 308,37
3 HICONCIL kaps 16x500mg Amoxicillin KRKA d.d. Novo Mesto Slovenija 76,50 28% 97,92 102,82
4 KVENTIAX tbl 60 x 100mg quetiapine KRKA d.d. Novo Mesto Slovenija 1.241,78 20% 1.490,14 1.564,64
5 KVENTIAX tbl 60 x 150mg quetiapine KRKA d.d. Novo Mesto Slovenija 1.651,58 20% 1.981,90 2.080,99
6 KVENTIAX tbl 60 x 200mg quetiapine KRKA d.d. Novo Mesto Slovenija 1.851,00 20% 2.221,20 2.332,26
7 KVENTIAX tbl 60 x 25mg quetiapine KRKA d.d. Novo Mesto Slovenija 691,14 25% 863,93 907,12
8 MIRZATEN, филм-обложени таблети, 45 mg х 30 таблети mirtazapine KRKA d.d. Novo Mesto Slovenija 434,65 25% 543,31 570,48
9 VALSACOR, филм-обложена таблета, 160 mg x 28 таблети valsartan KRKA d.d. Novo Mesto Slovenija 278,45 28% 356,42 374,24
10 VALSACOR, филм-обложена таблета, 80 mg x 28 таблети valsartan KRKA d.d. Novo Mesto Slovenija 180,28 28% 230,76 242,30

 

Ред. Бр. Заштитено име на лек, Фармацевтска форма, јачина и пакување Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1  FLUDARABINE PLIVA 25 mg/ml концентрат за раствор за инјектирање или инфузија,1 стаклена вијала x 2 ml/кутија fludarabine PLIVA Hrvatska d.o.o, PHARMACHEMIE B.V. 4.527,66  

20

5.433,19 5.704,85
2  HEPTANON перорален раствор 10mg/1ml, темно стаклено шише х 100 ml + PE градуирана пипета/кутија  methadone  PLIVA Hrvatska d.o.o 550,00  

25

687,50 721,88
3  VELAFAX таблети 75 mg, 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија  venlafaxine  PLIVA Hrvatska d.o.o 279,09  

28

357,24 375,10

 

Ред. Бр. Заштитено име на лек, Фармацевтска форма, јачина и пакување Генеричко име
(INN код)
Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 FLUMEN раствор за инјектирање, 50 mg/2 ml,1 стаклена вијала х 2 ml/кутија fludarabine MUSTAFA NEVZAT ILAC SANAYII A.S., Истанбул, Турција 4.527,66 20% 5.433,19 5.704,85
2. TERRELL пареа за инхалирање, раствор, 100 ml, 1 темно стаклено шише х 100 ml/кутија  isoflurane PIRAMAL Critical Care Inc., Бетлехем, САД 1996,37 20% 2.395,64 2.515,43

 

  1. Носителот на решението ја означува ЦЕНАТА НА ЛЕКОТ како податок на надворешното пакување на секој лек што се става во промет, согласно член 83 од Законот за лековите и медицинските средства и ова решение.
  2. Со донесувањето на ова решение престануваат да важат претходно издадените решенија од Министерство за здравство за формирана цена на лек во прометот на големо и прометот на мало, само за лековите кои се дел од ова решение.
  3. 4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.04.2016 година.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Подносителот на барањето има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.                                                                                                                                                               

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар