Day: јули 21, 2022

ОГЛАС ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН И ЗАМЕНИК НА НАЦИОНАЛНИОТ КООРДИНАТОР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА

Кандидатот за национален и заменик на националниот координатор за трансплантација, согласно член 55 од Законот за земање и пресадување делови од човечкото тело заради лекување (Службен весник на РМ 47/2011, 136/2011, 91/2013, 164/2013, 27/2014, 112/2014, 144/2014, 124/2015, 149/2015 и 37/2016), треба да ги исполнува следните услови: Да има завршено медицински факултет со просек од најмалку […]