Формирани цени на генерички лекови

 

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

ул. 50-та Дивизија бр. 14, Скопје

Датум         31.03.2017 година тел: 02-3112-500

 

Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските средства (,,Службен весник на РМ” бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,141/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16),  како и членовите 13, 14 и 15 став 1 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите (“Службен весник на РМ“, бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15 и 15/16), постапувајќи по барањето за формирање на цена на лекот на големо и мало, Министерството за здравство донесе

 

Р Е Ш Е Н И Е

за формирање на цена на генерички лек

На АКТАВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛИМИТЕД Претставништво-Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот Производител Цена во  прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
1 CLOPIDOGREL  (clopidogrel ) 75 mg филм-обложена таблета,  28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија   ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта, ARROW Pharm Ltd. , Бирзебугиа, Малта 435.56 25% 544.45 571.67
2 DONECEPT (donepezil)  5 mg  филм-обложена таблета, 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија   ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 951.28 25% 1,189.10 1,248.56
3 EXEMESTANE ACTAVIS (exemestane) филм-обложена таблета   25 mg, 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија, S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L., Букурешт, Романија   1696 20% 2,035.20 2,136.96
4 LEZRA (letrozole)  2,5 mg филм-обложена таблета, 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија    S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L., Букурешт, Романија   1701.16 20% 2,041.39 2,143.46
5 VALTENSIN PLUS  (valsartan, hydrochlorothiazide) 80 mg/12,5 mg филм-обложена таблета , 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија   valsartan, hydrochlorothiazide   BALKANPHARMA-DUPNITZA AD, Дупница, Бугарија, ACTAVIS Ltd., Зејтун, Малта 243.9 28% 312.19 327.80

 

На АЛВОГЕН ДОО БАРИЦЕ Претставништво Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот Производител Цена во  прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
1 DONEPEZIL ALVOGEN (donepezil), 5 mg филмобложена таблета, 28 таблети (блистер 2 x 14)/кутија ALVOGEN PHARMA d.o.o., Барице, Србија 951.28 25% 1189.1 1248.55
2 MEROPENEM HOSPIRA (meropenem) 1000 mg, прашок за раствор за инјектирање или инфузија, 10 стаклени вијали x 1g/ кутија HOSPIRA UK Limited, Варвикшир, Обединето Кралство 6278 1200 7478 7851.9
3 TOPOTECAN HOSPIRA (topotecan) 4 mg/4 ml, прашок за концентрат за раствор за инфузија, 1 стаклена вијала х 4 ml/ кутија HOSPIRA UK Limited, Варвикшир, Обединето Кралство 6150.86 1200 7350.86 7718.4
4 TOPOTECAN HOSPIRA (topotecan) 4 mg/4 ml, прашок за концентрат за раствор за инфузија, 5 стакленi вијалi х 4 ml/ кутија HOSPIRA UK Limited, Варвикшир, Обединето Кралство 18924.59 1200 20124.59 21130.82
5 TRIMETACOR (trimetazidine) 35mg, таблета со продолжено ослободување, 60 таблети (блистер 3 x 20)/ кутија ALVOGEN Pharma doo Barice, Пландиште, Србија, S.C. LABORMED Pharma SA, Букурешт, Романија, Pharma Pack Hungary Ltd., Будаерш, Унгарија 220.94 28% 282.8 296.94

 

На АЛВОГЕН ПХАРМА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Гевгелија СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот Производител Цена во  прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
1 REFLUXEND (esomeprazole) 40 mg, гастрорезистентна таблета, 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија S.C. LABORMED Pharma SA, Букурешт, Романија 311.48 25% 389.35 408.82

 

На АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот Фармацевтска форма, јачина и пакување INN име Производител Цена во прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
1 TORVEX tbl 80mg x 30 atrovastatin АЛКАЛОИД АД Скопје 532.09 25.00% 665.11 698.37
2 PIMEF prasok za inj 2g x 5 cefepime АЛКАЛОИД АД Скопје 3,812.03 20.00% 4,574.44 4,803.16
3 SKOPRYL PLUS tbl x 20(20mg+12,5mg) lisinopril+hidrohlortiazid АЛКАЛОИД АД Скопје 158.57 23.00% 195.04 204.79

 

На БЕЛУПО ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Име на лекот, облик, јачина, пакување Генеричко име на лекот Производител големопродажна цена /ден Маржа на мало малопродажна цена  без ДДВ/ден малопродажна цена со ДДВ/ден
PORTALAK
1 темно РЕТ шише х 500 ml  
градуиран РР дозатор/кутија
66,7 g/100 ml
lactulose BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 284.33 28% 363.94 382.14
IRUMED
30 таблети/кутија 10 mg
lisinopril BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 97.20 28% 124.42 130.64
IRUZID
30 таблети/кутија 20 mg/25 mg
lisinopril, hydrochlorothiazide BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 262.85 13.5% 298.33 313.25
IRUZID
30 таблети/кутија 10 mg/12,5 mg
lisinopril, hydrochlorothiazide BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 149.70 28% 169.16 177.62
RUDAKOL
50 таблети x 135mg
(темен стаклен контејнер/кутија)
mebeverine BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 435.00 25% 543.75 570.94
CALIXTA
30 таблети x 30mg / кутија
mirtazapine BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Копривница, Хрватска 336.14 25% 420.18 441.18

 

На Претставништво БОСНАЛИЈЕК Д.Д Р.Македонија-Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и  цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Име на лекот, облик, јачина, пакување Генеричко име на лекот Производител големопродажна цена /ден Маржа на мало малопродажна цена  без ДДВ/ден малопродажна цена со ДДВ/ден
Lopril H , таблети, 10 mg + 12.5 mg, 30 тбл (3х10)/кутија lisinopril, hydrochlorothiazide BOSNALIJEK 149.7 28% 191.62 201.20

 

На ВОРВАГ ФАРМА Гмбх и Ко.Кг Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 GABAGAMA (gabapentin), 300 mg x 50 капсули, тврда (блистер 5 х 10)/кутија Worwag Pharma GmbH&Co. KG,  Боблинген, Германија 632 25% 790 829.50

 

На ГАЛЕНИКА АД Белград Претставништво- Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот Производител Цена во  прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
1 ITANEM  (meropenem),

прашок за раствор за инјектирање или инфузија  1000 mg,10 стаклени вијали х 1 g/кутија

Галеника ад Белград, Р.Србија 6278    1,200.00 7478.00 7851.90
2 CLOPIGAL (clopidogrel)

28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 75 mg

Галеника ад Белград, Р.Србија 435.56 25% 544.45 571.67

 

На ЕЛБИЈОР ДОО Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 PIPERACILLINE /TAZOBACTAM PANPHARMA 4g/500mg  прашок за раствор за инфузија 10 стаклени вијали/кутија PANPHARMA-Фужерес ,Франција 5034.18 20% 6041.02 6343.07

 

На ЕУРОЛЕК ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. Latanox (latanoprost) kapki za oko 0,05 mg/1 ml 2,5 ml Jadran galenski laboratorij 420 25 % 525 551.25

 

На ЛЕК Скопје Дооел СЕ ФОРМИРААТ  cenite na lekovite, во кои се содржани цена на лекот во prometот na golemo i цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 FINASTERIDE LЕK ( finasteride) филм обложена таблета 5mg, 30 таблети (блистер 3×10)/кутија SALUTAS Pharma GmbH- Барлебен, Германија 371.00 25% 463.75 486.94
2 MEROPENEM LEK (meropenem) прашок за раствор за инјектирање или инфузија, 1000mg, 10 стаклени вијали/кутија SANDOZ GmbH- Кундл, Австрија 6,278.00 1200 ден 7,478.00 7,851.90
3 ZILDON (donepezil) филм обложена таблета 5mg, 28 таблети (блистер 4×7)/кутија LEK farmacevtska družba d.d.,Љублљана, Словенија/ LEK S.A.-Варшава,Полска/ S.C.Sandoz S.R.L.,Таргу Муреш,Романија 951.28 25% 1,189.10 1,248.56

 

На МЕДИМПЕКС-ПЛУС ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред. Име на лекот Производител Цена во  прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
2 FLUOROURACIL (fluorouracil)
50 mg/1ml раствор за инјектирање или инфузија, 1 стаклена вијала x 100ml/кутија
Accord Healthcare
Limited UK
899,02 25% 1.346,46 1.179,97

 

На ПЛИВА ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот Производител Цена во  прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
1 ATORVOX (atorvastatin) 80mg филм-обложени таблети,30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска 532.09 25% 665.11 698.37
2 BONNEDRA 150 mg филм-обложена таблета , 1 таблета (блистер 1 х 1)/кутија  (ibandronic acid) PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска   470 25% 587.50 616.88
3 AVOMIT 2,5 mg филм-обложена таблета, 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија     (letrozole) PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска, TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Дебрецен, Унгарија 1701.16 20% 2,041.39 2,143.46
4 OLANDIX 10 mg перорална дисперзибилна таблета, 28 перорални дисперзибилни таблети (блистер 4 х 7)/кутија (olanzapine)        PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска, TEVA Pharma S.L.U. , Зарагора, Шпанија, MERCKLE GmbH , Блаубојрен, Германија, TEVA Pharma B.V., Харлем, Холандија 1025.62 25% 1,282.03 1,346.13
5  OXALEPT  300 mg филм-обложена таблета,  50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија  oxcarbazepine   PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска   476.19 25% 595.24 625.00
6  OXALEPT  600 mg филм-обложена таблета,  50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија  oxcarbazepine   PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска   923.81 25% 1,154.76 1,212.50
7 ACIPIRIN  4 g/0,5 g прашок за раствор за инјектирање или инфузија.  10 стаклени вијали/кутија (piperacillin, tazobactam)   PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска   5034.18 20% 6,041.02 6,343.07
8  PRAMIPEKSOL PLIVA    0,18 mgтаблета, 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија  pramipexole   PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска   204.4 28% 261.63 274.71
9 REODON   0,5 mg таблета,  90 таблети (блистер 9 х 10)/кутија repaglinide PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска   225 28% 288.00 302.40
10 REODON   1mg таблета,  90 таблети (блистер 9 х 10)/кутија repaglinide PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска   280 28% 358.40 376.32
11 REODON   2mg таблета,  90 таблети (блистер 9 х 10)/кутија repaglinide PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска   347.22 25% 434.03 455.73
12 RISSET    2 mg филм-обложена таблета,  20 филм-обложени таблети (блистер 2 x 10)/кутија  risperidone PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска   214.17 28% 274.14 287.84
13 RISSET   3 mg филм-обложена таблета,  20 филм-обложени таблети (блистер 2 x 10)/кутија  risperidone PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска   317.59 25% 396.99 416.84
14  LUXETA    50 mg филм-обложена таблета, 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија   sertraline PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска, TEVA UK Ltd, Истбоурн, Обединето Кралство 159.37 28% 203.99 214.19
15 EPIRAMAT   25 mg филм-обложена таблета,   60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија  topiramate PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска   311.46 25% 389.33 408.79
16  TOPOTECAN TEVA    4 mg/4 mlконцентрат за раствор за инфузија, 1 стаклена вијала х 4 ml/кутија   topotecan TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company , Годоло, Унгарија 6150.86 1200 7,350.86 7,718.40
17  TOPOTECAN TEVA    4 mg/4 mlконцентрат за раствор за инфузија, 5 стаклени вијали х 4 ml/ ктија  topotecan TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company , Годоло, Унгарија 18924.59 1200 20,124.59 21,130.82
18  VALPROATE DE SODIUM TEVA SANTE LP    500 mg  таблета со продолжено ослободување, 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија,  valproic acid, sodium valproate MERCKLE GmbH , Блаубојрен, Германија 201 28% 257.28 270.14
19 VELAFAX XL    150 mg капсула со продолжено ослободување,28 капсули (блистер 2 х 14)/кутија , тврдаvenlafaxine PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска 500 25% 625.00 656.25
20 ZOLEDRONIC ACID TEVA    4 mg/5 ml концентрат за раствор за инфузијa, 10 стаклени вијали x 5 ml аzoledronic acid   PHARMACHEMIE B.V., Харлем, Холандија, TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company , Годоло, Унгарија, TEVA Operations Poland Sp. Z.o.o., Краков, Полска 57282.69 1200 58,482.69 61,406.82
21 ZOLEDRONIC ACID TEVA    4 mg/5 ml концентрат за раствор за инфузијa, 10 пластични вијали x 5 ml/кутија zoledronic acid   PHARMACHEMIE B.V., Харлем, Холандија, TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company , Годоло, Унгарија, TEVA Operations Poland Sp. Z.o.o., Краков, Полска 57282.69 1200 58,482.69 61,406.82

 

На ПРОВИДЕНС доо Загреб, Претставништво во Македонија СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 MEROPENEM PROVIDENS  (meropenem) прашок за раствор на инјектирање или инфузија 1000mg, 10 вијали х 1000mg / кутија Pharmathen S.A – Palini/Atiki, Грција 6278 1200% 7478 7851.90

 

На ПХАРАМАС ЛЕКОВИ ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и  цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот Производител Цена во  прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
1 Репаглинид ПхармаС  (repaglinide)  таблета 0.5 mg x 90 PharmaS d.o.o., Поповача, Хрватска 225.00 25% 281.25 295.31
2 Вориконазол ПхармаС  (voriconazole) прашок за раствор за инфузија, 1 вијала х 25 ml/кутија 200 mg PharmaS d.o.o., Поповача, Хрватска 3,663.71 20% 4,579.64 4,808.62

 

На РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и  цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот Производител Цена во  прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
1 ATORVASTATIN (atorvastatin) филм обложени таблети 80мг х30 Реплек фарм 532.09 25% 665.11 698.37
2 MESALAZIN (mesalazin) филм обложени таблети 250мг х50 Реплек фарм 358.40 21% 433.66 455.34

 

На САНОВЕЛ ИЛАЧ САНАЈИ ВЕ ТИЏАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Преставништво  Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Бр. Заштитено име на лек, Фармацевтска форма, јачина и пакување Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 KlOGAN-SANOVEL (clopidogrel) филм обложени таблети 75mgx28 (блистер 2х14) Sanovel Ilac San.ve T.A.S
Silivri -Истанбул Турција
435.56 25% 544.45 571.67

 

На РИФАМ ДОО  Гостивар СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и  цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот Производител Цена во  прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
1 LETRASAN(letrozole) филм-обложена таблета 2.5 mg 30 таблети (блистер 2×15)/кутија DEVA HOLDING A.S. , Карагач, Черкези/Текирдаг, Турција 1701.16 20% 2,041.39 2,143.46
2 PMS-LETROZOLE (letrozole) таблета 2.5 mg 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија PHARMASCIENCE Inc. , Монтреал, Канада 1701.16 20% 2,041.39 2,143.46
3 MEROPENEM KABI  (meropenem) 10 вијали х 1000 mg/кутија FACTA Farmaceutici S.p.A, Терамо, Италија 6278.00 1,200.00 7,478.00 7,851.90
4 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM KABI(piperacillin, tazobactam) прашок за раствор за инјектирање или инфузија, 10 стаклени вијали x4 g/0,5 g /кутија LABESFAL – Laboratorios Almiro S.A. 5034.18 20% 6,041.02 6,343.07

 

На СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и  цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1 CLOZAPINE ( clozapine) таблета 25 mg x 50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија REMEDICA Ltd, Лимасол, Кипар 337 25% 421.25 442.32
2 CLOZAPINE ( clozapine) таблета 100 mg x 50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија REMEDICA Ltd, Лимасол, Кипар 847 25% 1058.75 1,111.69
3 UNILAT ( latanoprost ) капки за око, раствор 50 mcg/1 ml ,1 PE шишенцe со капалка х 2,5 ml/кутија UNIMED PHARMA spol. s.r.o., Братислава, Словачка 420 25% 525 551.25
4 MEROPENEM (meropenem) прашок за раствор за инјектирање ,1000 mg 10 стаклени вијали х 1000 mg/кутија MEDOCHEMIE Ltd, Лимасол, Кипар 6278 1200 7478 7,851.90
5 SIOFOR (metformin) филм обложени таблети 500 mg x 30 таблети ( блистер 2 х 15) /кутија BERLIN CHEMIE , Берлин ,Германија 52 28% 66.56 69.89

 

На ФАРМАГЕН ДООЕЛ Скопје  СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот Производител Цена во  прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
1 МЕРОПЕНЕМ/АНФАРМ  (meropenem), прашок за раствор за инјектирање или инфузија, 1 g, 10 стаклени вијали х 1 g/кутија) ANFARM Hellas S.A. 6278 1200 7478 7851.90

 

На ХЕМОФАРМ АД Претставништво Скопје СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот Производител Цена во  прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
1 Laktuloza ( lactulose) 1 темно РЕТ шише х 500 ml + градуиран РР дозатор/кутија 66,7 g/100 ml HEMOFARM A.D.-Вршац, Р.Србија    284.33 28% 363.94 382.14
2 FINASTERID (finasteridе ) филм -обложени таблети 5 mg , 30 таблети/кутија HEMOFARM A.D.-Вршац, Р.Србија    371.00 25% 463.75 486.94
3 IRBENIDA PLUS (irbesartan, hzdrochlorothiazide) филм-обложени таблети 300 mg/12.5mg, 30 таблети/кутија HEMOFARM A.D.-Вршац, Р.Србија    402.32 25% 502.90 528.05
4 IRBENIDA PLUS (irbesartan, hzdrochlorothiazide), филм-обложени таблети 150 mg/12.5mg, 30 таблети/кутија HEMOFARM A.D.-Вршац, Р.Србија    310.03 25% 387.54 406.91
5 TRODON (tramadol) раствор за инјектирање 50 mg/1ml, 5 стаклени ампули х 1ml/кутија HEMOFARM A.D.-Вршац, Р.Србија    70.89 28% 90.74 95.28

 

На ХЕМОФАРМ КОМЕРЦ ХЕМОФАРМ КОНЦЕРН и др.доо СЕ ФОРМИРААТ  цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

 

Ред. Име на лекот Производител Цена во  прометот на големо Маржа за прометот на мало Цена во прометот на мало Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ
бр. (INN, фармацевтска форма, јачина и пакување) (МКД) Износ во % (МКД) (МКД) (МКД)
1 Sevelamer carbonat Stada (sevelamer carbonate) 180 таблети во HDPE контејнер/кутија 800 mg Cell Pharma GmbH – Хановер, Германија             6,820.00 1200 8,020.00 8,421.00
2 Latanoprost STADA (latanoprost) капки за око, раствор 50 µg/1 ml,  1 LDPE шише со LDPE капалка х 2,5 ml/ кутија STADA Arzneimittel AG, Бад Вилбел, Германија 420.00 25% 525.00 551.25
3 Robenan (levocetirizin) блистер (2 х 10 филм-обложени таблети)/кутија 5 mg STADA Arzneimittel AG, Бад Вилбел, Германија 180.00 28% 230.40 241.92
4 LETRO-cell (letrozole) , филм-обложени таблети 2,5 mg, 30 таблети/кутија STADA Arzneimittel AG, Бад Вилбел, Германија 1,701.16 20% 2,041.39 2,143.46

 

  1. Носителот на решението ја означува ЦЕНАТА НА ЛЕКОТ како податок на надворешното пакување на секој лек што се става во промет, согласно член 83 од Законот за лековите и медицинските средства и ова решение.
  2. Со донесувањето на ова решение престануваат да важат претходно издадените решенија од Министерство за здравство за формирана цена на лек во прометот на големо и прометот на мало, само за лековите кои се дел од ова решение.
  3. ОВА РЕШЕНИЕ ВЛЕГУВА ВО СИЛА СО ДЕНОТ НА ДОНЕСУВАЊЕТО, А ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА ОД 01.04.2017 ГОДИНА.

 

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар