Листа и решенија за намалени цени на лекови

Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските средства (“Службен весник на РМ”, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,147/13,164/13, 27/14, 43/14, 88/15 и 154/15) и членовите 13, 14 и 15 став 1 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите (“Службен весник на РМ”, бр. 156/11, 45/12,19/13 и 177/15), согласно издадените Решенија за формирање на цена на лек на големо и мало Министерството за здравство објавува:

НОВИ  ГОЛЕМОПРОДАЖНИ И МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ГЕНЕРИЧКИ ЛЕКОВИ  – Октомври 2015
НОВИ ГОЛЕМОПРОДАЖНИ И МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОРИГИНАТОРНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ  – Октомври 2015

Носителот на решението ја означува ЦЕНАТА НА ЛЕКОТ како податок на надворешното пакување на секој лек што се става во промет, согласно член 83 од Законот за лековите и медицинските средства и ова решение.

 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.11.2015 година.

 

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар