НА ВЛАДИНА СЕДНИЦА ОДОБРЕНИ 931 СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И 130 СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИИ ЗА ПЕРИОДОТ 2019-2022, УСВОЕНА ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА ПОТРЕБАТА ОД НАБАВКА НА ЛЕКОТ СПИНРАЗА И УСВОЕН ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Владата на Република Северна Македонија, на денешната 141. седница ја усвои предлог програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадар, согласно мрежата на здравствените установи (2019-2022) и одобрени се вкупно 931 специјализација. За 2019 година одобрени се 346 специјализации (од кои 22 специјализации се преземања од приватна специјализација, согласно член 150-а од Законот за здравствената заштита, насловен „Можност за продолжување на специјализација, односно супспецијализација на товар на јавна здравствена установа“ и 324 се нови специјализации).

За 2020 година – 241 специјализација, за 2021 година – 184 специјализации и за 2022 година одобрени се вкупно 160 специјализации.

Покрај специјализациите, Владата на Република Северна Македонија одобри и супспецијализации, и тоа за 2019 година одобри вкупно 68 супспецијализации, за 2020 година одобри вкупно 24 супспецијализации, за 2021 година одобри вкупно 22 супспецијализации и за 2022 година одобри вкупно 16 супспецијализации. Оттука, Советот за специјализации за четиригодишниот период 2019-2022 година одобри вкупно 130 супспецијализации.

Според ставот (2) од член 148 од Законот за здравствената заштита, јавните здравствени установи за спроведување на програмата се должни да обезбедат финансиски средства во висина потребна за спроведување на специјализациите, односно супспецијализациите. Овие средства ЈЗУ ќе ги уплаќа сукцесивно, по семестри, во тек на целото времетраење на специјализацијата и супспецијализацијата.

На денешната седница, Владата ја разгледа и усвои информацијата за потребата од набавка на лекот Nusinersen (Spinraza), за пациентите со спинална мускулна атрофија (СМА) и се задолжува Министерството за финансии да обезбеди дополнителни 147 милиони и 600 илјади денари во Буџетот на Министерството за здравство за 2019 година. По обезбедувањето на финансиските средства од Министерството за финансии, се задолжува Министерството за здравство да спроведе постапка за доделување договор за јавна набавка за лекот Nusinersen (Spinraza).

Со воведувањето на новиот лек како прва генска терапија во нашата држава во третманот на пациентите со спинална мускулна атрофија, се добива можност за интервенирање и промена на текот на болеста со одржување и подобрување на моторната функција, а со тоа подобар квалитет на живот и продолжување на животниот век. Во Северна Македонија се регистрирани 7 пациенти во детска возраст (до 18 години) и тоа СМА тип 2 и 3. Овој лек, во земјите во ЕУ се применува од 2017 година, а во повеќето балкански земји е во редовна примена од почетокот на 2018 година.

Владата го усвои предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на правата на пациентите, кој ќе биде доставен до Собранието на Република Северна Македонија. Целта со овој закон е:

– да се обезбеди и промовира целосно остварување на човековите права и основни слободи на сите лица без каква било дискриминација, вклучително и врз основа на попреченост и родовиот идентитет и пол;

– забрана за дискриминација во обезбедувањето на правата на пациентите содржани во законот;

– унапредување и заштита на правата на пациентите со нивно активно вклучување во комисиите за унапредување на правата на пациентите во општините во државата

Сподели на:

Related Posts