Резултати од истражување на задоволството на пациентите од функционирањето на системот МојТермин