ОГЛАСИ

ЈАВЕН ОГЛАС  за запишување кофинансирана приватна специјализација за доктори на медицина вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година

ЈАВЕН ОГЛАС за запишување кофинансирана приватна специјализација за доктори на медицина вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО   ЈАВЕН ОГЛАС за запишување кофинансирана приватна специјализација за доктори на медицина вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година   Врз основа на  член 150-г од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, […]

Објавено на април 6, 2016 Повеќе →
Оглас за изразување интерес за матичен доктор во рурални подрачја

Оглас за изразување интерес за матичен доктор во рурални подрачја

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО Во рамки на заложбите за овозможување континуирана здравствена заштита за граѓаните, Министерството за здравство објавува ОГЛАС ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС  за отворање на нова ординација по општа медицина/на организациона единица на постојна ординација по општа медицина во рурални подрачја  Се повикуваат доктори на медицина да изразат интерес за отворање на нова […]

Објавено на март 26, 2016 Повеќе →

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО ЈАВЕН ОГЛАС За запишување кофинансирана приватна специјализација или супспецијализација за доктори на медицина кои имаат запишано приватна специјализација вработени во приватни здравствени установи, други правни лица и невработени за 2016 година  Врз основа на  член 150-г од Законот за здравствена заштита (Сл. Весник на Република Македонија број 17/16), и […]

Објавено на февруари 15, 2016 Повеќе →
Оглас за ангажирање на доктори по општа медицина (4 извршители) и дипломирани инженери по информатика (2 извршители)

Оглас за ангажирање на доктори по општа медицина (4 извршители) и дипломирани инженери по информатика (2 извршители)

  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО   За потребите на Центарот за позитронска емисиона томографија (ПЕТ-Центар), кој спаѓа во рангот на најсовремена ефикасна дијагностика за успешна и пократкотрајна терапија на малигните заболувања, Министерството за здравство објавува  ОГЛАС ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС За ангажирање на доктори по општа медицина (4 извршители) и дипломирани инженери по информатика (2 […]

Објавено на септември 2, 2015 Повеќе →
Оглас за изразување интерес за ангажирање надворешен сораборник

Оглас за изразување интерес за ангажирање надворешен сораборник

Објавено на ноември 25, 2014 Повеќе →
Одлуката по оглас 117/2014

Одлуката по оглас 117/2014

Објавено на ноември 4, 2014 Повеќе →
Ранг листа по јавен оглас број 117/2014

Ранг листа по јавен оглас број 117/2014

Објавено на септември 22, 2014 Повеќе →
Конкурс за избор на надворешни оценувачи за акредитација на здравствени установи

Конкурс за избор на надворешни оценувачи за акредитација на здравствени установи

Министерството за здравство на Република Македонија распишува конкурс за избор на 30 надворешни оценувачи (15 лекари, 7 медицински сестри, 5 дипломирани правници и 3 дипломирани економисти) во постапката за акредитација на здравствените установи.

Објавено на јуни 15, 2014 Повеќе →
Ранг листа по јавен оглас број 246/2013

Ранг листа по јавен оглас број 246/2013

Објавено на јануари 10, 2014 Повеќе →
Ранг листа по јавен оглас број 212/2013

Ранг листа по јавен оглас број 212/2013

Објавено на јануари 2, 2014 Повеќе →