КАКО ДО ПРАВИЛНА ДОМАШНА САМО-ИЗОЛАЦИЈА?

Како до правилна домашна само-изолација?

Останете дома, освен во случај на итност. Доколку имате можност, работете од дома.

📍 Одделете се од останатите во различни простории. Редовно проветрувајте ги просториите.

📍 Доколку имате на располагање, користете посебен тоалет/бања. Во спротивно редовно дезинфицирајте го оној кој сите го користат.

📍 Избегнувајте заедничко користење предмети за домаќинство како крпи за раце, постелнина, чаши, прибор за јадење.

📍 Доколку нарачувате храна/продукти преку достава, друг член на домаќинството да ги превзема, избегнете контакт со доставувачот.

📍 Бидете на безбедно растојание со другите помеѓу 1 и 2 метри.

📍 Чистете ги површините во домот коишто најчесто ги користите.

📍 Следете ги препораките за превенција од здравствените установи.

📍 Доколку чувствувате исти или слични симптоми на грип, не посетувајте доктор, туку јавете се во центрите за јавно здравје.

ЦЈЗ Битола – 071/261-330
ЦЈЗ Велес – 071/219-278
ПЕ Гевгелија – 078/545-444
ЦЈЗ Кочани – 071/373-913
ЦЈЗ Куманово – 070/215-851
ЦЈЗ Охрид – 070/723-029
ЦЈЗ Прилеп – 076/475-747
ЦЈЗ Скопје – 071/289-614
ЦЈЗ Струмица 072/235-543
ЦЈЗ Тетово 075/240-464
ПЕ Гостивар 076/365-161
ЦЈЗ Штип 078/365-613
ИЈЗ Скопје 078/387-194
ЗД Ало докторе 02/15-123


Si deri te vetë-izolimi i rregullt shtëpiak?

Qëndroni në shtëpi, përveç se në rast urgjence. Përderisa keni mundësi, punoni nga shtëpia.

📍 Ndahuni nga të tjerët në ambiente të ndryshme. Rregullisht ajrosni ambientet.

📍 Përderisa keni në dispozicion, përdorni tualet të veçantë/banjë. Në të kundërtën, rregullisht dezinfektoni atë të cilin të gjithë e shfrytëzojnë.

📍 Shmangni përdorimin e përbashkët të mjeteve për amvisëri siç janë peshqirët për duar, çarçafët, gotat, takëm për ngrënie.

📍 Në rast se porosisni ushqim/produkte nëpërmjet dërgesës, anëtar tjetër i amvisërisë që i merr, shmangni kontakt me personin që e kryen dërgesën,

📍 Qëndroni në distancë të sigurt me tjerët ndërmjet 1 dhe 2 metra.

 📍 Pastroni hapësirat në shtëpinë tuaj të cilat më shpesh i shfrytëzoni.

📍 Ndiqni rekomandimet për parandalimin e institucioneve shëndetësore.

 📍 Përderisa ndjeni simptoma të njëjta ose të ngjashme të gripit, mos vizitoni mjekun, por paraqituni në qendrat për shëndet publik.

QSHP Manastir – 071/261-330
QSHP Veles – 071/219-278
NR Gjevgjeli – 078/545-444
QSHP Koçan – 071/373-913
QSHP Kumanovë – 070/215-851
QSHP Ohër – 070/723-029
QSHP Prilep – 076/475-747
QSHP Shkup – 071/289-614
QSHP Strumicë 072/235-543
QSHP Tetovë 075/240-464
NR Gostivar 076/365-161
QSHP Shtip 078/365-613
IPSH Shkup 078/387-194
SHSH Alo doktor 02/15-123

Сподели на:

Related Posts