Д-р Тефик Сали

Д-р Дрита Бисљими

Лекарската професија за мене претставува не само професионална определба туку поданост.

Д-р Ниметула Лимани

Да се биде доктор, сѐ уште го имам истото чувство од денот кога дипломирав на Медицински Факултет во Скопје