BLOG MINIMAL

Enormous is a creative multi-concept WordPress theme perfectly designed to make
awesome website for any business.

Приемни денови во ЈЗУ на секундарно и терциерно ниво

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО Со цел унапредување на директнат
by:

Ажуриран распоред на обуки за матични лекари

Почитувани, Во прилог е ажурираниот распоред и список на пуктови за престојните о
by:

ЕДУКАЦИЈА НА МАТИЧНИ ЛЕКАРИ 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Почитувани, согласно Законот за медицинските студии и континуираното стручно ус
by:

Брошура со информации и совети за новите родители

  Почитувани, Во прилог е брошура со Информации и совети за новите родители, фок
by:

Правилник за електронски медицински дневник

Почитувани, Во прилог е правилникот за воведување на електронски медицински днев
by: