ЈАВЕН ПОВИК – ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ ИНФЕКЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2022 ГОДИНА

Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19,  153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 и 178/21), а во врска со Програмата за заштита на населението од ХИВ-инфекција во Република Северна Македонија за 2022 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 33/2022 од 15.02.2022 година), Интерна процедура за постапката на планирање, подготвување, реализација на програмата за заштита на населението од Хив инфекција како и постапката за реализирање на финансиските средства до извршителите на активностите од програмата за заштита на населението од Хив инфекција финансирана од Буџетот на Република Северна Македонија бр. 22-1020/1 од 27.01.2021 година и Одлуката за спроведување на Јавен повик за избор на здруженија и доделување на средства на здруженија коишто ќе спроведуваат активности  утврдени во Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Северна Македонија за 2022 година бр. година, Министерството за здравство објавува

ЈАВЕН ПОВИК

  1. Формулар за аплицирање
  2. Формулар Буџет
  3. Професионална биографија

Сподели на:

Related Posts