ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Министерство за здравство
Адреса: ул.„50-та Дивизија“ бр.14
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 2 3112-500
Факс: + 389 2 3113-014

Интернет страница: www.zdravstvo.gov.mk

Електронска пошта: contact@zdravstvo.gov.mk

Биографии од министерот, заменикот на министерот и државниот секретар

Службени лица за посредување со информации и за давање правна помош на иматели и на баратели на информации од јавен карактер во Министерството за здравство се:

Татјана Васиќ-Бозаџиева e-mail: tatjana.vasic@zdravstvo.gov.mk
Стојанчо Стојковски e-mail:  stojanco.stojkovski@zdravstvo.gov.mk
Насуф Ипчја e-mail:   nasuf.ipcja@zdravstvo.gov.mk

Список на лица вработени во Министерството за здравство, со позиција, службен е-маил и службен телефон

– контакт лице за заштитено внатрешно пријавување – Доц. д-р Венко Филипче, venko.filipce@zdravstvo.gov.mk, 02/3126-206
– офицер за заштита на лични податоци со име, презиме, позиција, маил и телефон – Жаклина Чагороска, советник, Управа за електронско здравство – 075/341-026

Надлежност

Министерството за здравство ги врши работите што се однесуваат на:
– здравствената заштита и здравственото осигурување на населението;
– загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните продукти;
– организацијата и развојот на здравството;
– следењето на здравствената состојба на населението;
– заштитата на населението од заразни болести, од штетното влијание на гасовите, јонизирачките зрачења, бучавата, загаденоста на воздухот, водата и земјиштето; 3
– предмети за општа употреба;
– хигиено-епидемиолошката состојба;
– лековите, помошните лековити средства, медицинските помагала, медицинската опрема, санитетските уреди и материјали;
– отровите и опојните дроги;
– надзорот од негова надлежност и
– врши други работи утврдени со закон

 

ДОКУМЕНТИ  

ЛИНК

1 Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа Стратешки план
2 Буџет Буџет
3 Усвоени извештаи за реализација на Буџетот Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
4 Ревизорски извештаи Извештаи
5 План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања План за јавни набавки
6 Правилник за внатрешна организација Правилник
7 Органограм за внатрешна организација Органограм
8 Правилник за систематизација на работните места Правилник
9 Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон Список на вработени
10 Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство Закони и подзаконски акти
11 Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат Обрасци
12 Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
13 Листа на информации од јавен карактер Листа на информации од јавен карактер
14 Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер
15 Правилник за заштитено внатрешно пријавување Правилник за заштитено внатрешно пријавување
16 Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
17 Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон Жаклина Чагороска, советник, Управа за електронско здравство – 075/341-026
18 Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања Контакт

contact#zdravstvo.gov.mk*

pr#zdravstvo.gov.mk*(контакт меил за новинари)

*За испраќање на маил, наместо # користете @

19 Листа на активни регистри што ги водат министерствата, /
20 Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар Биографија министер

Биографија заменик министер

Биографија државен секретар

21 Најава на месечни настани или онлајн календар Вести, соопштенија и  најави