ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Министерство за здравство
Адреса: ул.„50-та Дивизија“ бр.14
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 2 3112-500
Факс: + 389 2 3113-014

Интернет страница: www.zdravstvo.gov.mk

Електронска пошта: contact@zdravstvo.gov.mk

Биографии од министерот, заменикот на министерот и државниот секретар

Службени лица за посредување со информации и за давање правна помош на иматели и на баратели на информации од јавен карактер во Министерството за здравство се:

Татјана Васиќ-Бозаџиева e-mail: tatjana.vasic@zdravstvo.gov.mk
Стојанчо Стојковски e-mail:  stojanco.stojkovski@zdravstvo.gov.mk
Насуф Ипчја e-mail:   nasuf.ipcja@zdravstvo.gov.mk

Список на лица вработени во Министерството за здравство, со позиција, службен е-маил и службен телефон

Надлежност

Министерството за здравство ги врши работите што се однесуваат на:
– здравствената заштита и здравственото осигурување на населението;
– загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните продукти;
– организацијата и развојот на здравството;
– следењето на здравствената состојба на населението;
– заштитата на населението од заразни болести, од штетното влијание на гасовите, јонизирачките зрачења, бучавата, загаденоста на воздухот, водата и земјиштето; 3
– предмети за општа употреба;
– хигиено-епидемиолошката состојба;
– лековите, помошните лековити средства, медицинските помагала, медицинската опрема, санитетските уреди и материјали;
– отровите и опојните дроги;
– надзорот од негова надлежност и
– врши други работи утврдени со закон